Velkommen til Borgerlistens hjemmeside

Velkommen til vores hjemmeside

Borgerlisten i Hørsholm

Pressemeddelelse

Den 18. april 2018

Borgerlisten afholdt ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 17. april, og det blev énstemmigt vedtaget at opløse listen. Der har fra bestyrelsens side været udfoldet store bestræbelser igennem de sidste par år for at tilvejebringe det nødvendige generationsskifte, der skulle gøre det muligt at fortsætte arbejdet i Borgerlisten. Bestyrelsen har dog måttet indse, at det ikke kunne lykkes.

Formanden, Lone Heyde, udtaler: "Det er selvfølgelig med vemod, at vi nu har vedtaget at nedlægge Borgerlisten. Men det har været vigtigt for bestyrelsen og altså også for generalforsamlingen, at hvis Borgerlisten fortsat skulle være en del af det politiske liv i Hørsholm, skulle det være for fuld kraft. Og vi må se i øjnene, at det ikke er muligt for os. Vi er stolte af og tilfredse med vores indsats for at skabe en bedre by igennem snart 44 år."

Efter vedtægterne skal Borgerlistens formue ved opløsning af listen tilfalde et eller flere sociale formål i Hørsholm kommune. På generalforsamlingen blev det vedtaget at tildele det socialpsykiatriske center, Åstedet, de ca. 30.000 kr., som er i Borgerlistens kasse i dag. "Det er vores intention med denne donation, at Åstedet på den måde vil få råd til nogle aktiviteter, der ellers ikke kan rummes i institutionens budget. Vi håber at kunne være med til at understøtte det fremragende arbejde, der udføres på Åstedet", siger Lone Heyde.

Den nuværende bestyrelse bliver siddende og står for de praktiske ting i forbindelse med lukningen af listen.

Kontakt: Lone Heyde, 2834 9814.

  Borgerlisten i Hørsholm

 

6. september 2017

 

 

 

 

 

PRESSEMEDDELELSE

 

 

Borgerlisten i Hørsholm afholdt i dag efter vedtægterne ekstraordinær generalforsamling og opstillingsmøde til kommunalvalget d. 21. november 2017.

 

I de seneste år har bestyrelsen arbejdet på et generationsskifte i Borgerlisten, men har desværre måttet konstatere, at det ikke har været muligt at tiltrække tilstrækkeligt mange til at engagere sig i arbejdet.

 

Borgerlistens medlem i kommunalbestyrelsen, Peter Antonsen, har overfor bestyrelsen tilkendegivet, at han ikke ønsker at genopstille til det kommende valg.

 

På den baggrund indstillede bestyrelsen til generalforsamlingen, at Borgerlisten ikke opstiller til kommunalvalget.

 

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens forslag.

 

Formanden Lone Heyde udtaler: Beslutningen om ikke at stille op til valget er forbundet med vemod. Siden 1974 har Borgerlisten været en markant del af det politiske liv i Hørsholm, og vi er stolte af de resultater, vi har nået. Vi kan glæde os over at se holdningsændringer hos de øvrige partier på mange områder, fx skoler, ældreomsorg og miljø – områder, hvor Borgerlisten har markeret sig med klare standpunkter.

 

Generalforsamlingen besluttede desuden, at spørgsmålet om Borgerlistens fremtid tages op til drøftelse på den ordinære generalforsamling i foråret 2018.

 

 

For yderligere oplysninger kontakt:

Lone Heyde 2834 9814

Peter Antonsen 6166 3788

 

 

Med venlig hilsen

Lone Heyde, formand

  Borgerlisten i Hørsholm

 

14. marts 2017.

Pressemeddelelse

Tirsdag d. 14. marts afholdt Borgerlisten sin årlige ordinære generalforsamling. Inden formanden Lone Heyde aflagde bestyrelsens beretning, mindedes hun det mangeårige bestyrelsesmedlem Hans Grønberg, der døde i juni måned. Hans var engageret, dygtig og klarttænkende, og det var en stor fornøjelse for os, der arbejdede sammen med ham, at se, hvordan tingene groede frem hos ham. Og altid med hans særlige humor, som slog igennem på en befriende måde midt i alvoren. Han er savnet i Borgerlisten.

 Lone Heyde redegjorde derpå for de drøftelser og initiativer, der har optaget bestyrelsen i det forløbne år. Af politiske sager, der særlig har haft bestyrelsens opmærksomhed, nævnte hun visionerne for hospitalsgrunden, flytning af Dansk Jagt-og Skovbrugsmuseum, Hørsholm kommunes budget.

På det organisatoriske område har bestyrelsen navnlig været optaget af det kommende valg. Der har været arbejdet på at etablere en kandidatliste og udforme et valggrundlag, og generalforsamlingen blev orienteret om udviklingen. Efter Borgerlistens vedtægter skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor kandidatlisten fastsættes endeligt, og hvor der skal nedsættes en kampagnegruppe. Denne generalforsamling vil finde sted i begyndelsen af september.

Dernæst redegjorde Peter Antonsen for arbejdet i kommunalbestyrelsen. Af de mange sager fra året, nævnte han  bl.a. arbejdet med at integrere flygtninge og finde boliger til dem, byggeriet på Hannebjerg og kommunens nye Natur- og Fritidsplan. Desuden kom han ind på de aktuelle problemer med de forhøjede takster i SFO og bestræbelserne på at få en politisk aftale, der kan genskabe velfungerende SFO på alle fire kommuneskoler.

I debatten om de to beretninger fremkom der flere forslag til emner, hvor Borgerlisten bør markere sine standpunkter i den kommende valgkamp. Generelt blev der udtrykt tilfredshed med den måde, hvorpå bestyrelsen og kommunalbestyrelsesmedlemmet har søgt Borgerlistens politik gennemført.

Lone Heyde blev genvalgt som formand, og Vibeke Hein Olsen, som var suppleant, blev valgt som bestyrelsesmedlem efter Hans Grønbergs død. Også de øvrige bestyrelsesmedlemmer, Pernille Bing, Amela Dzipa Gavrilovic, Trice Heyde og Poul Vedsted Petersen blev genvalgt.

 

 

 

Borgerlisten i Hørsholm

 

Medlemsmøde om visioner for hospitalsgrunden

tirsdag den 30. august 2016 kl. 19.00 på Biblioteket, Caroline Mathildesalen

 

Lone Heyde bød velkommen og håbede på mange gode forslag fra deltagerne til, hvordan området kan udvikles. Hun henviste til det tidligere udsendte notat om medlemsmødet den 1. juni.

Der blev afholdt borgermøde om hospitalsgrunden mandag den 5. september kl. 19.00 i Trommen, hvor de tre hold præsenterede deres forslag til dispositionsplan. Plancher og modeller vil være udstillet i bibliotekets foyer i to uger indtil d. 19. september. Det vil i denne periode være muligt at indsende gode idéer til kommunen. Alt vil indgå i overvejelserne.

Det havde været Peters forventning, at diskussionen på medlemsmødet kunne have taget udgangspunkt i plancherne, men de blev først opsat efter medlemsmødet. I stedet havde Peter medbragt projektmapper for de tre forslag, som netop var blevet udleveret til kommunalbestyrelsens medlemmer. Peter understregede, at der ikke er tale om en arkitektkonkurrence, men om forslag til dispositionsplan, som de tre hold har udarbejdet og som nu tilhører nu Hørsholm kommune. Forslagene vil indgå i kommunens udarbejdelse af udbudsmaterialet med henblik på salg af grunden. Et udbud forventes i januar 2017.

Nedrivningen af hospitalsbygningerne, minus de bevaringsværdige huse, påbegyndes i løbet af september.

Deltagerne studerede herefter nøje de tre projektmapper, og i den efterfølgende diskussion blev nævnt en række nøgleord, som beskriver kvaliteter, der bør tænkes ind i den fortsatte proces med planlægning og salg. Vand er vigtigt, både som rekreativt element og af miljøhensyn (kontrol med store regnvandsmængder)

·      Der skal være meget grønt. Vi kan godt lide idéen om byskoven

·      Det skal være en åben bebyggelse, som er tilgængelig for alle, men med skyldigt hensyn til beboerne på stedet

·      Det skal ikke være et sovebymiljø. Der skal være naturlige mødesteder og liv i gaden med café, iskiosk etc.

·      Det skal være et sted, hvor aktiviteter kan opstå spontant, fx:

o   musik for unge, der mangler et øvested

o   marked

o   værksteder

o   osv

·      Bebyggelsen skal give plads til forskellige typer beboere:

o   unge og studerende

o   ældre

o   familier

o   enlige med og uden børn

o   osv

·      Der skal være forskellige boligtilbud – også almene boliger

·      Et byens hus, der kan indeholde rådhusfunktioner. Men også iværksættere i en etableringsfase. Eller tilbyde faciliteter for workshops og mindre konferencer for erhvervsklynger

·      Der skal indtænkes smarte transportmuligheder internt på området og til de øvrige centre i byen

     Borgerlistens holdninger til, hvad der skal være på hospitalsgrunden kommer i en senere runde, når den politiske diskussion finder sted. Indtil da kan hver enkelt gå ind på hjemmesiden http://hospitalsgrunden.horsholm.dk under idésiden og komme med forslag.

Lone takkede for de mange gode forslag og synspunkter.

 

 

 

Medlemsmøde 30. august 2016 kl. 19.00

 

Borgerlisten i Hørsholm

 

Medlemsmøde om visioner for hospitalsgrunden

onsdag den 1. juni 2016 kl. 19.00 på Biblioteket, Caroline Mathildesalen

 

Lone Heyde bød velkommen og håbede på mange gode forslag fra medlemmerne til, hvad der skal være på området.

Peter Antonsen redegjorde for processen, se nærmere på http://hospitalsgrunden.horsholm.dk

For at kvalificere og skabe det bedst mulige grundlag for

 kommunalbestyrelsens stillingtagen til udvikling og salgsvilkår for

 hospitalsgrunden gennemføres et såkaldt parallelopdrag. Kommunen har

 inviteret tre rådgiverteams, som på baggrund af den vision og det program,

 kommunalbestyrelsen har vedtaget for hospitalsgrunden, udarbejder deres

 ideer og skitser til, hvordan grunden kan udvikles. Det drejer sig om

 anerkendte byplanlæggere, arkitekter og rådgivere. Kommunen afholdt et

 borgermøde den 12. maj, og for nylig afholdtes et interessentmøde, hvor

 Peter havde deltaget. Interessentgrupperne er Grundejerforeningen

 Hørsholm Gårdhuse, Hørsholm og Omegns Handelsforening,

 Centerforeningen Kongevejscentret, Hørsholm Erhvervsnetværk,

 Museum Nordsjælland – en lokalhistoriker,  Sundhed og omsorg -

 Hørsholm Kommune, Ungeråd og ”Dirt jump unge” – midlertidig

 aktivitet, Frivilligcenteret. Ved begge møder havde Johan Bramsen været

 mødeleder. Han kommer fra Pluss, som er en analyse- og

 managementrådgivningsvirksomhed. I august afleverer de tre teams deres

 scenarier. Der afholdes endnu et borgermøde den 5. september. I

 september udstilles scenarierne på biblioteket og der sker en kvalificering

 af salgsgrundlaget samt en politisk kvalificering. I januar 2017 udsendes

 udbud og dernæst udarbejdes en lokalplan for området.

 

Hospitalsbygningerne bliver nedrevet formentlig til september, undtagen de ældste bygninger mod Usserød Kongevej, der er fra 1896.

Peter fortalte om en vellykket tur til Amsterdam og Den Haag samt til Malmø for at få inspiration til planerne for hospitalsgrunden.

Medlemmerne kom med følgende forslag:

·          Lejeboliger både almennyttige og private til rimelig pris - blandet med ejerboliger, heriblandt små ejerboliger til ældre.
Ørbækgårds Allé blev nævnt som et godt eksempel.

·         Ungdomsboliger.

·         Kommunen bør sikre sig et stykke af den jord øst for området, der grænser op til Sophielund med henblik på at bygge flere ældre- og plejeboliger.

·         Seniorboligfællesskab.

·         Der bør indtænkes aflastningspladser for demente og deres pårørende samt mennesker, der er udskrevet fra hospitalet, men for svage til at komme hjem. Desuden bør der være rekreationsmuligheder. De tre gamle bygninger kunne måske finde anvendelse her.

·      Disse tre gamle bygninger kunne eventuelt også udnyttes til innovationsfællesskaber og lign.

·      Et rådhus/mødested, hvor det bl.a. skulle være muligt for virksomheder at leje sig ind for en kortere periode. Det nuværende rådhus – indrettet som det er i en nedlagt skole – fungerer ikke særligt godt og er meget dyrt at vedligeholde og opvarme. Der skal tages højde for, at et rådhus’ funktioner over tid har ændret sig. Der er fx et faldende antal borgere, der har brug for at komme på rådhuset.

·      I rådhusfunktionen kunne man tænke sig et hjemmehjælperkontor, der vil ligge centralt i forhold til opgaverne.

·      Mulighed for mindre liberale fx. frisør og fodterapeut. Eventuelt også dagligvarebutik.

·      Rådhus i den gamle politistation. Peter oplyste, at der er en bestemmelse om, at rådhuse og lignende offentlige funktioner skal være stationsnære. Derfor er politistationen ikke egnet. Desuden vil det være forbundet med store omkostninger at ombygge politistationen til en anden funktion.

·      Inspireret af husbyggeri i Amsterdam og Den Haag samt Malmø bør man inddrage  muligheder for vandgennemløb omkring byggeriet. Der findes rundt om i Hørsholm mange vandhuller og kilder.

·      Den perfekte beliggenhed i forhold til kollektiv trafik bør udnyttes. Og de trafikale forhold skal i det hele taget analyseres nøje.

·      Et sundhedshus. Peter oplyste, at det i givet fald skal ske i samarbejde med Region Hovedstaden. Herfra er meldingen et klart nej til at etablere et sundhedshus i Hørsholm.

Borgerlistens holdninger til, hvad der skal være på hospitalsgrunden kommer i en senere runde, når den politiske diskussion finder sted. Indtil da kan hver enkelt gå ind på hjemmesiden http://hospitalsgrunden.horsholm.dk under idésiden og komme med forslag.

 

Lone takkede for de mange gode forslag og sagde, at Borgerlisten vil indkalde til et nyt medlemsmøde engang efter sommerferien.

 

 

 

Kære medlemmer

Hermed inviteres I til medlemsmøde om planer og visioner for Sygehusgrunden

onsdag den 1. juni 2016 fra kl. 19 til 22 i Trommen, Caroline Mathildesalen.

Lokalet er på 1. sal på biblioteket, hvor man kommer ind ved hjælp af sit sygesikringskort.

Peter Antonsen vil fremlægge materiale, og vi håber på at få gode ideer fra medlemmerne til formulering af Borgerlistens bidrag til drøftelserne i kommunalbestyrelsen.

http://hospitalsgrunden.horsholm.dk

Med venlig hilsen og på gensyn

Medlemsmøde om hospitalsgrunden

Borgerlisten i Hørsholm

   

Pressemeddelelse

 

Udflytning af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum til Djursland

 

Borgerlistens medlem af kommunalbestyrelsen, Peter Antonsen, var forhindret i at deltage i kommunalbestyrelsens møde mandag den 26. oktober.

For god ordens skyld ønsker jeg derfor at præcisere, at også Borgerlistens

underskrift vil være at finde på det brev, som flertallet i kommunalbestyrelsen vil sende til kulturminister Bertel Haarder. Dette blev da også fremført af Borgmesteren på mødet.

  Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum har en lokal forankring og betydning ikke alene for Hørsholms, men også for Nordsjællands kultur-, undervisnings- og fritidsliv. Endvidere besøges museet af daginstitutioner og folkeskoler. Museet er desuden centralt placeret i forhold til Kongernes Nordsjælland og ved de skovområder, der for nylig er optaget på UNESCOs verdensarvliste, nemlig det parforcejagtlandskab, som Christian V anlagde i 1600-talet.

 

Lone Heyde, formand for Borgerlisten

Den 27. oktober 2015

Borgerlisten i Hørsholm

 

Møde om Hørsholm kommunes budget 2016-19 på Rungsted Kro søndag d. 13. september 2015.

Forudsætninger for budgetlægningen

·      Udgangspunktet er det, vi kalder basisbudgettet, som er budgettet for indeværende år, altså 2015, fremskrevet uden ændringer i aktiviteter eller serviceniveau.

·      Økonomiaftalen mellem KL og regeringen fastlægger det niveau, vi skal holde os indenfor, både med serviceudgifter og anlægsudgifter. Serviceudgifterne omfatter de driftsudgifter, hvor vi selv har mulighed for at definere serviceniveauet, således fx ikke overførselsindkomster.

·      Som en nyhed er årets aftale 4-årig og dækker 2016-19. Har tidligere været 1-årig.

·      Regeringen har indført et såkaldt omprioriteringsbidrag på 2 % på alle offentlige områder. Disse penge vil regeringen derefter have mulighed for at allokere hen til områder, hvor man mener, at de vil gøre mest nytte. Det kan fx være undervisningsområdet, ældreområdet, sundhedsområdet – eller skattelettelser.

·      Afhængig af, hvor regeringen beslutter at bruge pengene, vil nogle af de 2 %, som kommunerne skal ”spare op”, kunne blive tilbageført til kommunerne, men til øremærkede formål.

·      Der er altså tale om en tendens til centralisering af kommuners og regioners budgetlægning, som i hvert fald dårligt kan ses som en styrkelse af det kommunale selvstyre.

·      For serviceudgifterne er aftaleniveauet for 2016 1.092 mio. Basisbudgettet er 1.100 mio.

·      For anlægsudgifterne er aftaleniveauet for 2016 72 mio. Basisbudgettet er 128 mio.

·      Skattestoppet videreføres.

  Udfordringer

·      Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet og omlægning af udligningsordningen betyder et indtægtstab på 6-8 mio. årligt.

·      Nedjustering af selskabsskatten som følge af finanskrisen med 10 mio. i 2016 og 5 mio. i de følgende år. Selskabsskatten afregnes 3 år bagud.

·      Øget behov for plejehjemspladser koster 6-7 mio. årligt.

·      Øgede udgifter på arbejdsmarkedsområdet, mentorordninger og integration, på ca. 8. mio. årligt.

·      Det specialiserede socialområde for voksne 4 mio. årligt.

Balance

·      Fremskrivning af basisbudgettet for årene 2016-19 vil være udtryk for, hvordan økonomien ser ud, hvis ”vi ikke gør noget”.

 

·      I 2016 ser regnskabet sådan ud: Udgifter    Drift                    1.395 mio.

               Anlæg                    128 mio.

               I alt                    1.523 mio.

 

        Indtægter                                    Skat          1.907 mio.

               Udligning, netto   -484 mio.

               I alt                    1.423 mio.

 

·      Der mangler altså 100 mio. i 2016. I de følgende 3 år, vil der mangle hhv. 30, 36 og 61 mio.

·      I 2019 vil kassebeholdningen være -37 mio.

  Konklusion

·      Der skal spares 35 mio. kr. årligt på driften.

  Muligheder

·      Indsats for at nedbringe sygefraværet kan give mindreudgifter på 3,8 mio. i 2016 og 7,6 de følgende år.

·      Administrative forenklinger kan give besparelser på 3 mio. årligt.

·      Ved samling af ejendomsadministration og medarbejdere til vedligehold af kommunens bygninger kan der spares 2 mio. i 2016, 3 mio. i 2017 og derefter 4 mio. årligt.

·      En ændret brug af kommunens ejendomme kan give en driftsbesparelse på længere sigt begyndende tidligst i 2017, måske så småt i 2016. Se note.                        


… OG HVAD SÅ?

Note

·       En ændring i brugen af kommunens bygninger og salg af ejendomme vil blive lagt ud til debat i offentligheden og med de direkte involverede interessegrupper.

·       Der budgetteres ikke med endnu ikke realiserede salgsindtægter.

·       Der skal investeres lige så meget – eller mere – i bygninger, der erstatter gamle. Afhængig af det omfang, der vælges, kan omsætningen blive i størrelsesordenen op til ca. 270 mio.

·       Gevinsten i manøvren ligger i driftsbesparelser:

o    mere effektiv udnyttelse af de kommunale kvadratmeter

o    mindre vedligehold

o    mindre energiforbrug.

·       Der er et efterslæb i vedligeholdet af de kommunale bygninger på ca. 150 mio.

·       Eksempler på mulige indsatser:

o    et nyt og mindre rådhus

o    ændring af skolestrukturen, men det er besluttet, at alle 4 skoler skal bestå

o    ændring af daginstitutionsstrukturen

o    flytning af funktionerne i Fritidshuset til skoler og bibliotek

o    flere funktioner i Trommen, fx borgerservice

 

 

 

Kære medlemmer

I inviteres hermed til medlemsmøde 

søndag den 13. september 2015 kl. 11.30 på Rungsted Kro Karen Blixen-stuen, med frokost kl. ca. 12.30. 

Nærmere detaljer følger.

Jeg kan dog allerede nu afsløre, at vi i hvert fald skal drøfte Hørsholm kommunes budget for 2016 og forslag til besparelser.


Tag gerne en ven eller nabo med til mødet.

Tilmelding snarest muligt eller senest onsdag den 9. september

Med venlig hilsen
Lone

 

v/ Lone Heyde

Mosevej 35, 2970 Hørsholm

Tlf. 4586 2917

E-mail: loneheyde@mail.dk

Hørsholm, den 20. februar 2015

 

Kære medlem af Borgerlisten

Hermed indkaldes til generalforsamling

  Onsdag den 18. marts 2015 kl. 19.30

 i kantinen på Hørsholm Rådhus

 indgang: se side 2

Dervil i forbindelse med generalforsamlingen blive serveret sandwich og kaffe og te.

Dagsorden

1.     Valg af dirigent.  

2.     Formandens beretning om arbejdet i bestyrelsen i det forløbne år.

3.     Kommunalbestyrelsesmedlem Peter Antonsen og stedfortræder i perioden 13. december 2014 til 30. januar 2015, Amela Dzipa Gavrilovic, orienterer om arbejdet i kommunalbestyrelsen.

4.     Indkomne forslag.

5.     Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab. 

6.     Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser:

            Enkeltmedlem: 300 kr. om året

Husstande: 500 kr. om året

Studerende/pensionister og medlemmer bosiddende uden for kommunen: 150 kr. om året.
Husstande (studerende/pensionister og medlemmer bosiddende uden for kommunen): 250 kr. om året.
 

7.     Valg af formand. 

Lone Heyde er villig til genvalg. 

8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Ifølge vedtægterne består bestyrelsen af en formand og indtil 7 medlemmer. Der kan desuden vælges en suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv, hvad angår næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Nuværende bestyrelse:

Pernille Bing

Amela Dzipa Gavrilovic

Hans Grønberg

Trice Heyde

Poul Vedsted Petersen

samt Vibeke Hein Olsen som suppleant.

Pernille Bing, Amela Dzipa Gavrilovic, Hans Grønberg, Trice Heyde og Poul Vedsted Petersen  samt Vibeke Hein Olsen som suppleant er villige til genvalg.  

9.     Valg af revisorer.

Leif Christensen og Eva Würtz er villige til genvalg.  

10.  Eventuelt.

NB! HUSK, at det er en forudsætning for at stemme på generalforsamlingen, at du har betalt kontingent.


Med venlig hilsen

 

Lone Heyde

Formand

Her ligger kantinen

Gå ned her

 

Under Peter Antonsens orlov fra kommunalbestyrelsen fra den 13. december 2014 til den 30. januar 2015 er Amela Dzipa Gavrilovic stedfortræder. Det drejer sig om kommunalbestyrelsesmøder hhv mandag den 15. december og mandag den 25. januar 2015 samt et par møder i Økonomiudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget. Næstformanden i Miljø- og Planlægningsudvalget, Thorkild Gruelund, fungerer som formand i Peters fravær. 

Borgerlisten i Hørsholm

 

Møde om den fremtidige anvendelse af sygehusgrunden tirsdag den 17. juni 2014

11 medlemmer deltog i rundturen på sygehusgrunden samt den efterfølgende brainstorming om, hvad Borgerlisten kunne foreslå vedrørende dens anvendelse.

Peter Antonsen gav en redegørelse for fakta vedr. mulighederne for grundens anvendelse. Bygningerne mod Usserød Kongevej fra henholdsvis 1896, 1936 og 1958 er erklæret bevaringsværdige. Arealet er udlagt til offentligt formål og boliger med en bebyggelsesprocent på 50 og en byggehøjde på tre etager. Regionen har udbudt grunden til salg til højestbydende, men der har ikke været interesserede købere. Man havde håbet på en salgspris på ca. 160 mio. kr.

Nedenstående et katalog over ideer indsendt af medlemmer, der ikke havde mulighed for at deltage i mødet samt af de ideer, der kom frem på mødet.

Idékatalog for udnyttelse af sygehusgrunden:

·          Lejeboliger til rimelig pris blandet med ejerboliger.

·          Små ejerboliger til ældre. Gerne bygget i tilknytning til Sophielund.

·           Kommunen bør sikre sig et stykke af den jord, der grænser op til  Sophielund, så der er mulighed for at bygge flere plejeboliger.

·           Et hospice.

·           Et sundhedshus.

·           Energi og miljø – bæredygtighed bør være udgangspunktet. Her kunne kommunen lade sig inspirere af Västra hamnen i Malmø  http://www.visitsweden.com/sverige-dk/Regioner-og-Byer/Malmo/Malmos-gronne-aspekter/Malmo-i-ny-forkladning/

·          Ungdomsboliger og kollegieværelser.

·          Den perfekte beliggenhed i forhold til kollektiv trafik bør udnyttes.

·          De bevaringsværdige bygninger kunne udnyttes til innovationsfællesskaber og lign. 

Pressemeddelelse om Borgerlistens generalforsamling den 12. marts 2014

På Borgerlistens årlige generalforsamling onsdag den 12. marts aflagde Lone Heyde beretning om et begivenhedsrigt og intenst 2013. Der var som bekendt kommunalvalg den 19. november, og Borgerlisten kunne fejre 40 års jubilæum. Jubilæet blev fejret ved en velbesøgt reception den 24. oktober i Fulgsanghus og udgivelse af et jubilæumsskrift.

Hovedemnet for arbejdet i bestyrelsen havde naturligt nok været kommunalvalget. Men også løbende sager var blevet drøftet, eksempelvis Gågaden, grundene i Hovedgaden, kommunens budget for 2014, separatkloakeringen på Engvej.

Til trods for en stor indsats i valgkampen mistede Borgerlisten det ene af sine to mandater.

Det vigtigste punkt på generalforsamlingens dagsorden var drøftelsen af et debatoplæg om det dårlige valgresultat samt om  Borgerlistens rammer i de kommende fire år, herunder Borgerlistens politik, bestyrelsesarbejdet, forholdet til medlemmerne, vælgerne og pressen.

Der var tilslutning til oplægget, herunder hvordan bestyrelsesarbejdet skal foregå i de kommende fire år. Det er en særlig udfordring, at Borgerlisten kun er repræsenteret i et enkelt fagudvalg, til gengæld har vi så med Peter Antonsen formandsposten i Miljø- og Planlægningsudvalget. Der er tilfredshed med konstitueringsaftalen med de konservative, Socialdemokraterne og Radikale Venstre. Samarbejdet var forløbet godt i de forløbne fire år. Naturligvis er der en risiko for at Borgerlistens egen politik ind imellem blegner, når vi er med i en større konstitueringsaftale, men det er samarbejdets vilkår  Lone Heyde blev genvalgt som formand. Ingrid Hjarnaa ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen. Nyvalgt blev Pernille Christina Bing. Genvalgt blev Hans Grønberg, Amela Dzipa Gavrilovic, Poul Vedsted Petersen, Trice Heyde samt Vibeke Hein Olsen som suppleant i stedet for Karin Dahl Jørgensen, som ikke havde ønsket at genopstille.

Lone Heyde takkede Anne-Grethe Nissen og Peter Antonsen for det store arbejde, de har ydet gennem det sidste år. Specielt fremhævede hun Anne-Grethe Nissens store arbejde i de 20 år, hun har siddet i kommunalbestyrelsen. Også til Ingrid Hjarnaa lød en stor tak for det store arbejde, hun igennem mange år har ydet for Borgerlisten som bestyrelsesmedlem, formand og ikke mindst de mange år i kommunalbestyrelsen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Lone Heyde, mobil 2834 9814, mail loneheyde@mail.dk

eller til Peter Antonsen, mobil 6166 3788, mail antonsen.peter@gmail.com

 

 

v/ Lone Heyde

Mosevej 35, 2970 Hørsholm

Tlf. 4586 2917

E-mail: loneheyde@mail.dk

Hørsholm, den 22. februar 2014

 

Kære medlem af Borgerlisten

 

Hermed indkaldes til generalforsamling

                                      Onsdag den 12. marts 2014 kl. 19.30

 i kantinen på Hørsholm Rådhus

 indgang: se side 2

Der vil i forbindelse med generalforsamlingen blive serveret sandwich og kaffe og te.

Dagsorden

1.     Valg af dirigent.  

2.     Formandens beretning om arbejdet i bestyrelsen i det forløbne år.

3.     Kommunalbestyrelsesmedlem Peter Antonsen orienterer om arbejdet i kommunalbestyrelsen

4.     Indkomne forslag.

5.     Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab. 

6.     Fastsættelse af kontingent.

     Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser:

         Enkeltmedlem: 300 kr. om året

         Husstande: 500 kr. om året

Studerende/pensionister og medlemmer bosiddende uden for kommunen: 150 kr. om året.
Husstande (studerende/pensionister og medlemmer bosiddende uden for kommunen): 250 kr. om året.

7.     Valg af formand. 

Lone Heyde er villig til genvalg.

      8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Ifølge vedtægterne består bestyrelsen af en formand og indtil 7 medlemmer. Der kan desuden vælges en suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv, hvad angår næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

Nuværende bestyrelse:

Amela Dzipa GavrilovicHans Grønberg,Trice Heyde, Ingrid Hjarnaa,Vibeke Hein Olsen, Poul Vedsted Petersen samt Karin Dahl Jørgensen som suppleant.

Amela Dzipa Gavrilovic, Hans Grønberg, Trice Heyde og Poul Vedsted Petersen er villige til genvalg. Vibeke Hein Olsen ønsker ikke genvalg, men vil gerne opstille som suppleant i stedet for Karin Dahl Jørgensen. Ingrid Hjarnaa ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Pernille Christina Bing som nyt medlem.

9.     Valg af revisorer.
Hans Friis Mathiasen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår i stedet Leif Christensen samt Eva Würtz, som er villig til genvalg.

10.  Kommunalvalget den 19. november 2013. Drøftelse af Borgerlistens valgresultat og den fremtidige strategi v/Peter Antonsen

11.  Eventuelt.

NB   ! HUSK, at det er en forudsætning for at stemme på generalforsamlingen, at du har betalt kontingent.

Med venlig hilsen

Lone Heyde

Formand

 

Borgerlistens nytårskur

Tirsdag den 28. januar 2014 kl. 18.00

5. januar 2014

Nytårskuren holdes i rådhusets kantine, hvor I kan nyde Borgerlistens lækre, hjemmelavede retter og det gode selskab.

Kl. 18 drøfter vi Borgerlistens valgresultat og den fremtidige strategi. I vil modtage en statusbeskrivelse samt forslag til, hvordan vi strukturerer diskussionen om Borgerlistens fremtid. Kl. ca. 19.00 tager vi for os af retterne.    

Deltagelse koster 100 kroner pr. person. Der kan købes drikkevarer til ”Borgerlistige” priser. Der vil blive arrangeret lidt underholdning, bl.a. i form af et amerikansk lotteri. Husk kontanter.

Betaling sker ”i døren”, og pengene går ubeskåret til Borgerlistens slunkne bankkonto.

Tag din mand/kone/kæreste/ven/veninde under armen og få en dejlig aften. Tilmelding til Lone Heyde loneheyde@mail.dk hurtigst muligt og senest fredag den 24. januar.

  Med venlig hilsen

Lone Heyde

 

http://hoersholm.lokalavisen.dk/borgerlisten-fejrer-jubilaeum-/Lokale-nyheder/20131013/artikler/710159587/1039 

Hørsholm, den 9. oktober 2013

Borgerlistens medlemmer samt

 venner, kommunalbestyrelsesmedlemmer,

politiske partier i Hørsholm og pressen

 inviteres til

Reception i anledning af Borgerlistens

40 års jubilæum

torsdag den 24. oktober 2013 kl. 16-19

Fuglsanghus, Gl. Hovedgade

Ved kommunalvalget den 5. marts 1974 stillede Borgerlisten op for første gang og fik indvalgt to medlemmer af Hørsholm kommunalbestyrelse. Vi blev ikke spået en lang levetid, men vi er her endnu. Det synes vi skal fejres.

Vores jubilæumsskrift vil ligge fremme ved receptionen. Vi er glade for at kunne fejre jubilæet netop i Fuglsanghus, som Borgerlisten i sin tid fik reddet fra tilintetgørelse.

Med venlig hilsen

Lone Heyde

formand

 

 

PETER ANTONSEN
SPEJDERBAKKEN 5                                                                                      
2960 RUNGSTED KYST                                                                                                                 

29. september 2013

PRESSEMEDDELELSE

Fristen for at indsende indsigelser mod lokalplanforslag 146 om byggeri på Barakstien udløb d. 23. september. Forslaget bliver behandlet i Miljø- og Planlægningsudvalget d. 30. oktober.

Jeg har gennemlæst samtlige indkomne indsigelser, som indeholder mange saglige og velunderbyggede argumenter. Der indkom høringssvar fra godt 70 borgere.

Jeg er på den baggrund nået frem til, at jeg på udvalgsmødet vil anbefale mine kolleger i udvalget at stemme for, at forslaget forkastes. Min begrundelse er – som også en stor del af indsigerne er inde på – at byggeriet er for stort. Når det alligevel forsøges presset ind på grunden får det bl.a. den konsekvens, at det placeres uhensigtsmæssigt i skellet til Sognegården. Det forekommer mig uacceptabelt at placere en så høj bygning på grundens højeste sted i et naboskel.

Jeg er enig med de mange, der har givet udtryk for, at der er tale om et både smukt og følsomt område, og jeg må konstatere, at det med dette forslag ikke er lykkedes at lave et projekt, der i tilstrækkelig grad respekterer disse værdier midt i Hørsholm.

Hvis Miljø- og Planlægningsudvalget følger min anbefaling og forkaster forslaget til lokalplan 146, vil sagen blive endeligt afgjort i udvalget. I modsat fald skal sagen behandles i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

  Peter Antonsen

fmd. for Miljø- og Planlægningsudvalget

Borgerlisten
Læserbrev sendt til Ugebladet og Frederiksborg Amts Avis


Hul tale fra Venstre

Venstres Annette Wiencken fortæller, at hun ikke kunne deltage i en budgetaftale, der ikke indeholdt en nedsættelse af grundskyldspromillen. Hun fortæller, at en gennemsnitlig husejer derfor næste år bliver belastet af en skattestigning på 1600-1700 kr.

 

Men hun fortæller ikke, at denne skattestigning bl.a. skyldes, at 4 Venstre-skatteministre fra 2001 til 2011 har været ansvarlige for en vurderingspraksis, der nu har vist sig at være forkert i op mod 75 % af tilfældene. Og at flere af disse fremtrædende Venstrepolitikere endda har fortiet eller direkte fordrejet kendsgerningerne overfor offentligheden.

 

Den nuværende økonomiminister, Margrethe Vestager har udtalt, at hun vil rette op på de begåede fejl og tilbagebetale, hvad der måtte være krævet for meget op. Hvis ikke dette smukke løfte lider samme kranke skæbne som andre løfter, kan vi da i det mindste glæde os over en vis kompensation for fejlene under Venstres regimente i skatteministeriet.

 

Nu blev det så et ultimativt krav for Annette Wiencken at få sat grundskyldspromillen ned og på den måde medvirke til at få rettet op på de fadæser, hendes partifæller er ansvarlige for.

 

Annette Wiencken siger, at hun vil finansiere en lettelse i grundskylden med effektiviseringer af driften, men uden at det på noget tidspunkt har været muligt at få Venstre til at konkretisere, hvor de ville hente disse besparelser. Borgerne og kommunens ansatte har et naturligt krav på at få at vide hvor der skal spares, så man kan vurdere konsekvenserne af sådanne forslag.

 

For Borgerlisten var det under budgetforhandlingerne vigtigt, når økonomien nu tillod en skattenedsættelse, at den så kommer alle til gode, ikke blot boligejerne. Det var vores udgangspunkt, når vi talte skattenedsættelse, og vi er meget tilfredse med, at det lykkedes at få en aftale med det indhold.

 

Peter Antonsen

fmd. Miljø- og Planlægningsudvalget

Borgerlisten

Borgerlistens syv kandidater til kommunalvalget den 19. november 2013

Fra venstre bagest: Poul Vedsted Petersen, Peter Antonsen, Pernille Christina Bing, Anders Bjerrum.
Fra venstre forrest: Amela Dzipa Gavrilovic, Sonja Abild Andersen, Trice Heyde.

21. maj 2013

 

Pressemeddelelse

 

Borgerlistens kandidater til Kommunalvalget er klar

På en ekstraordinær generalforsamling tirsdag aften blev Borgerlistens kandidater til det forestående kommunalvalg valgt.

Igen i år stiller Borgerlisten med et stærkt hold, og denne gang med 7 personer med den rutinerede og erfarne politiker Peter Antonsen i front. Anne-Grethe Nissen der har været medlem af kommunalbestyrelsen for Borgerlisten siden 1994, og i mange år spillet en fremtrædende rolle i Borgerlisten, havde valgt ikke at opstille.

De valgte kandidater er:  

1)   Peter Antonsen, fhv. lektor i matematik

2)    Amela Dzipa Gavrilovic, cand.scient.pol.

3)   Poul Vedsted Petersen, pedel

4)   Trice Heyde, cand.polit.

5)   Sonja Abild Andersen, sygehjælper

6)   Anders Bjerrum, civilingeniør, fundraiser og EU-konsulent

7)   Pernille Christina Bing, folkeskolelærer

Borgerlisten har i vinterens løb revideret Borgerlistens politiske profil, og den har været genstand for debat blandt medlemmerne. Borgerlisten vil nu gå i gang med at udmønte den politiske profil i konkrete politiske initiativer, som Borgerlisten går til valg på. I den proces vil de 7 kandidater, sammen med bestyrelsen, spille en aktiv rolle, ligesom medlemmerne vil blive inddraget undervejs.

Med de valgte kandidater og et stærkt politisk grundlag har Borgerlisten de bedste forudsætninger for at medvirke til at udvikle Hørsholm. Borgerlisten har ikke på forhånd givet tilsagn om støtte til andre politiske partier i en konstituering, men vil afvente valgets resultat og se, hvordan Borgerlistens politik bedst kan realiseres.

For yderligere oplysninger kan følgende kontaktes:

Lone Heyde, formand for Borgerlisten                     tlf.nr.:   28 34 98 14

Peter Antonsen, medlem af Kommunalbestyrelsen   tlf.nr.:    61 66 37 88

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Læserbrev fra Borgerlistens to kommunalbestyrelsesmedlemmer sendt den 14. april 2013 til Frederiksborg Amts Avis og Ugebladet.

Bragt i Frederiksborg Amts Avis umiddelbart efter og i Ugebladet den 22. april.

De konservative og Venstre har meddelt, at de to partier vil kræve en nedsættelse af skatten ved budgetforhandlingerne til efteråret. Skattenedsættelsen skal finansieres af kassebeholdningen, og dermed er vi tilbage i den uansvarlige tankegang, der prægede konservativ politik sidst i det forrige århundrede.

Dengang fastholdt man en lav skatteprocent, selvom skatteindtægterne langtfra kunne dække den daglige drift. Underskuddet blev dækket ind ved at tage fra kassebeholdningen og fra provenuet ved en række store grundsalg samt ved at gå ind i nogle tvivlsomme sale- and lease back ordninger. Resultatet var, at kommunen ved indgangen til 2002 var tæt på at være insolvent.

Siden hen erkendte man både hos De konservative og i Venstre, at denne økonomiske tankegang havde været både forkert og uansvarlig. Nu vil man så gentage fadæsen.

Hvis de to partier får deres vilje, bliver resultatet det samme, som vi tidligere har set: Kassebeholdningen udhules, og i de kommende år skal vi ud i nogle omfattende sparerunder for igen at få økonomien til at hænge sammen.

Vi har været gennem et par budgetår med store besparelser, også på områder, hvor det virkelig har gjort ondt. De er blevet fulgt op af en stram økonomistyring, og resultatet af denne indsats er, at vi i dag har balance i økonomien. Vi har skåret driften til, så den kan finansieres af skatten, og samtidig har vi opbygget en kassebeholdning, der sætter os i stand til at investere i fremtidens Hørsholm.

Det er denne sunde politik, de to partier nu vil sætte overstyr i deres populistiske kapløb om vælgernes gunst. Man skal ikke undervurdere vælgernes hukommelse.

Borgerlisten vil gerne diskutere skattenedsættelse med De konservative og Venstre, men så må vi også tale finansiering.  Og vel at mærke en samtidig finansiering, ikke som der lægges op til med en skattelettelse nu i valgåret og så en finansiering af festen om et par år, når kommunens kasse er blevet tømt.

Anne-Grethe Nissen

Peter Antonsen

Borgerlisten i Hørsholm

 

 

                                                                                                                  den 20. marts 2013

 

 

Pressemeddelelse

Ny formand for Borgerlisten

På Borgerlistens årlige generalforsamling tirsdag den 19. marts aflagde Ingrid Hjarnaa beretning om et aktivt år i Borgerlisten. Byplanlægning er et af de emner, der altid har haft Borgerlistens specielle bevågenhed, så i tilslutning til fremlæggelsen af Lokalplan 143 om bevaringsværdige huse i Hørsholm har der været gennemført en egnsvandring under kyndig ledelseaf Peter Antonsen, Borgerlisten, formand for miljø- og planlægningsudvalget. Desuden har der været en vandring gennem /besigtigelse af Hovedgaden med efterfølgende debatmøde om Hovedgadens udviklingsmuligheder.

De to kommunalbestyrelsesmedlemmer, Peter Antonsen og Anne-Grethe Nissen orienterede om sager fra deres respektive områder. Bl.a. konstaterede Anne-Grethe Nissen, at Borgerlistens fastholden i forslaget om Louiselunds beliggenhed har vist sig rigtig. Et meget aktivt miljø er nu i fuld gang med at udfolde sig på og ved Louiselund.

Der var en livlig debat blandt de mange fremmødte, hvor fokus var på de politiske temaer, som kan blive aktuelle i den kommende valgkamp.

Ingrid Hjarnaa ønskede efter 8 års formandsindsats ikke at genopstille til posten, men ville gerne fortsætte sit arbejde i bestyrelsen. Der blev udtrykt en varm tak for det store arbejde, Ingrid Hjarnaa gennem årene har lagt i Borgerlisten både som formand og i kommunalbestyrelsen.

Lone Heyde blev valgt til ny formand for Borgerlisten. Lone Heyde, der har været med næsten siden listens start, takkede for valget og lovede forsamlingen, at det kommende år ville blive meget aktivt og kræve en stor indsats af alle medlemmerne. Udover kommunalvalget til november, hvor Borgerlisten håber på at fastholde og gerne forøge sin stemmeandel, så har Borgerlisten her i 2013 eksisteret i 40 år, og et sådant jubilæum skal naturligvis markeres.

Der var genvalg af den øvrige bestyrelse, som nu består af Hans Grønberg, Amela Dzipa Gavrilovic, Poul Vedsted Petersen, Trice Heyde, Ingrid Hjarnaa og Vibeke Hein Olsen.

Borgerlisten afholder tirsdag den 21. maj ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af kandidater til kommunalvalget.

Evt. spørgsmål kan rettes til Lone Heyde, mobil 28 34 98 14, mail lone.heyde@webspeed.dk


 

 

Borgerlisten i Hørsholm

 

Svar til Thorkild Gruelund.

 

Thorkild Gruelund harcelerer over, at Borgerlisten i februar undlod at stemme for et forslag fra Socialdemokraterne og SF om at indrette Sjælsmark til permanent asylcenter.

 

Sagen er den – og det ved Thorkild Gruelund udmærket – at en permanent ordning ville forudsætte en ændring dels af et landsplandirektiv og dels af kommuneplanen, og det forholdt forslagsstillerne sig slet ikke til. Derfor undlod Borgerlisten at stemme.

 

Men han undlader at skrive, at Borgerlisten i stedet stillede et ændringsforslag om at godkende en forlængelse af den midlertidige tilladelse i yderligere 2 år. Så ville vi få tid til at få afklaret med de overordnede myndigheder – og med os selv – om vi skulle arbejde på at få ændret de planlægningsmæssige vilkår, så en permanent løsning blev mulig.

 

Thorkild Gruelund er et ordentlig menneske, siger han. Ofte. Og han mener også, at De konservative i al almindelighed er ordentlige mennesker. Men det er ikke ordentligt at lukke øjnene for menneskers ulykke, blot fordi den finder sted i fjerne lande. Det er ikke ordentligt at gøre det til et spørgsmål om, hvordan pengene bedst kan bruges, når det for den enkelte er et spørgsmål om liv og død. Og det er ikke ordentligt at hævde, at det at modtage asylansøgere er det samme som at lukke ballademagere ind.

 

Det er det modsatte af ordentlighed – det er uanstændigt.

 

Peter Antonsen
Bragt i Amtsavisen d. 5. december 2012


27. november 2012

Humanismen har trange kår i en af Danmarks rigeste kommuner.

Man må konkludere, at den humane indstilling hos borgerlige politikere i Hørsholm er svær at få øje på.

Borgmesteren påstår, at der ikke findes muligheder for at huse asylansøgere. Baggrunden er, at Udlændingestyrelsen har bedt kommunerne se på deres muligheder for at hjælpe med at finde egnede steder til at huse asylansøgere. Thorkild Gruelund, Konservative, der altid er god for en historie, mener, at det er alle de andre kommuners problem. Annette Wiencken, Venstre, mener at det er svært at påtage sig ansvaret for "en horde af 10-årige drenge". Det skal bemærkes, at Annette Wiencken er cand.mag. i retorik, så jeg må tro på, at ordene er velvalgte, og at hun ved, hvad hun siger. På den baggrund er det naturligt, at Gitte Burchard, Dansk Folkeparti, undlader at udtale sig, selvom det er en af hendes absolutte mærkesager, for det gør de to borgerlige kammeratlige partier på glimrende vis for hende.   

Jeg er dybt beskæmmet over, at Hørsholms politiske flertal kan mene, at "husning af asylansøgere, er andre kommuners problemer" og "at vi ikke kan klare den horde af 10-årige drenge" det vil medføre.

Hørsholm er en af Danmarks rigeste kommuner, hvad er problemet? Hvor er vores humane indstilling? Vi har mulighederne, vi skal nok finde økonomien og vi har stederne.

Kommunens administration peger selv på 4 lokaliteter, der vil kunne huse asylansøgere, Hørsholm Sygehus, Sjælsmark Kaserne, Neppegaard og det netop nedlagte plejehjem Hannelund. Alle fire steder er egnede.   

Borgmesteren henviser til planloven, men den gælder ikke Lagkagehuset, som borgmesteren finder vigtigere at hjælpe end mennesker fra en truet del af verden. En spøjs form for politisk logik og humanisme, som vel kun gælder i borgerlige kredse i Hørsholm.

Selvom jeg desværre ikke var med til at starte Borgerlisten, er jeg glad for at have været medlem i en del år og støtter helt op omkring Borgerlistens politik, også på dette område.

Borgerlisten bevarer sin humanistiske linie, både over for danskere, men også og ikke mindst over for udlændinge og andre udsatte grupper. Jeg ser med stor tilfredshed på, at Borgerlisten ikke står ene med et humanistisk synspunkt, men at både SF, Radikale og Soc. bakker op om den linie. Jeg håber, at Venstre og Konservative bliver isoleret i deres synspunkt: "Lagkagehus frem for asylansøgere".

 

Hans Grønberg

(næstformand)

 

Indlægget bragt i både Frederiksborg Amts Avis og Ugebladet


Borgerlisten i Hørsholm

 

26. november 2012


Pressemeddelelse

Udlændingestyrelsen har i et brev til landets kommuner meddelt, at man har et akut behov for flere indkvarteringsmuligheder for asylansøgere. I den forbindelse spørger styrelsen, om kommunerne har kendskab til ejendomme, der kan bruges til formålet.

Det er Borgerlistens klare opfattelse, at Hørsholm selvfølgelig skal svare ja. Vi kender endda til adskillige muligheder, fx. Sjælsmark kaserne, det nedlagte Hørsholm hospital eller den lukkede Isterød efterskole på Nebbegård.

Det er selvfølgelig op til Udlændingestyrelsen at forhandle betingelser for brugen af disse ejendomme med ejerne.

Det er efter vores mening uacceptabelt, at kommunen nu lægger op til at holde Planloven op foran sig som et skjold. På samme måde som Integrationsministeriet har mulighed for at handle ud over det eksisterende plangrundlag, når det drejer sig om en humanitær indsats, har kommunen selvfølgelig også mulighed for at dispensere.

Spørgsmålet er ganske enkelt, om kommunalbestyrelsen skal tage et humanitært hensyn og vedkende os et medmenneskeligt ansvar for at sikre nogle mennesker i en ulykkelig situation en tålelig tilværelse. Eller om vi i selvtilstrækkelighed skal lukke øjnene for den nød, der er en følge af krig og forfølgelse alt for mange steder i verden.

Borgerlisten er ikke i tvivl.

Vi vil på kommunalbestyrelsesmødet d. 26. november 2012 opfordre kommunalbestyrelsen til at afgive et svar til Udlændingestyrelsen med følgende indhold:

 • en liste over ejendomme, der vil kunne bruges til formålet – og der er flere end de tre nævnte
 • en tilkendegivelse af at kommunalbestyrelsen vil være indstillet på at medvirke til, at der gives en midlertidig tilladelse til at bruge en af disse ejendomme til asylansøgere
 • og endelig, at kommunen vil være positiv overfor en ansøgning om at få tilvejebragt det nødvendige plangrundlag

 

 

 


K ommunalbestyrelsesmødet d. 26. november 2012.

Pkt. 5, Yderligere pladser til indkvartering af asylansøgere.

Et mindretal bestående af Borgerlisten, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre ønsker følgende protokollat tilført beslutningen.

Udlændingestyrelsen har i brev af 9. november 2012 forespurgt landets kommuner om akutpladser til asylansøgere.

Hørsholm kommune har kendskab til 4 ejendomme, der kan huse asylansøgere, jfr. det notat der følger dagsordenen.

Alligevel har et flertal i kommunalbestyrelsen vedtaget at besvare henvendelsen med, at ingen egnede ejendomme forefindes i Hørsholm kommune.

Mindretallet stemte imod denne beslutning.

Mindretallet ønsker, at dette protokollat følger sagen ved dens behandling af anden myndighed.

http://www.horsholm.dk/Om-kommunen/Om-Hoersholm-Kommune/Kommunens-oekonomi/Budget/Budgetaftale%202013-2016

Borgerlisten i Hørsholm

 

27. september 2012

Pressemeddelelse

Efter Borgerlistens mening har aftalepartierne god grund til at være stolte af den aftale, vi har indgået. For Borgerlisten har det været vigtigt, som det har været det i alle årene, at vi skulle præstere et budget med balance mellem indtægter og udgifter, og det har vi gjort. Og vi har også fundet plads til at sætte nye og gode initiativer i gang.

Det er blevet muligt, fordi vi de foregående år har gennemført store besparelser og samtidig haft en stram styring af økonomien. Det har været en stor opgave for alle medarbejdere, men den er blevet løst på fornemste vis, og det er baggrunden for, at vi i år har kunnet lægge budget i en langt mere positiv stemning.

Vi har selvfølgelig overholdt serviceloftet som aftalt mellem KL og Regeringen, ligesom også det aftalte anlægsloft, der er et nyt element i den kommunale økonomi, er blevet respekteret. Borgerlisten finder, at anlægsloftet er et forkert økonomisk værktøj at bruge, og det er forhåbentlig en engangsforeteelse. Det har givet anledning til, at vi har fremrykket nogle anlægsarbejder fra 2013 til 2012, andre har vi måttet udskyde til de kommende år.

For Borgerlisten er der mange ting at glæde sig over i budgetaftalen. På driftssiden indfører vi en række kvalitetsforbedringer, som fx:

 • Bedre service og lavere takster i daginstitutionerne
 • Hørsholmordningen tilbage i budgettet
 • Førstehjælpskurser til alle 8. klasser
 • Bedre service i ældreplejen
 • Bedre mulighed for foreninger til at bruge Kulturhus Trommen
 • Udvidet tid i svømmehallen
 • Bedre vedligehold af veje og kommunale bygninger
 • Flexturordning som supplement til bybussen

  På anlægssiden er det især værd at notere, at vi har aftalt flg. opgaver:

 • Renovering af Hovedgaden
 • Fortsatte energirenoveringer
 • Aktive og grønne skolegårde
 • Etablering af aktivitetscenter på Sophielund
 • Ombygning af Kulturhus Trommen
 • Nye badebroer på stranden og ved havnen

 

 


Egnsvandringen søndag den 9. september

måtte desværre udsættes på grund af sygdom. Vi vender tilbage med dato for ny egnsvandring med udgangspunkt i lokalplan 143 om bevaringsværdige bygninger i Hørsholm.
 

"Liv i gaden" tirsdag den 26. juni kl. 19.30. Mødested: Torvet ud for apoteket.

Vi mødes på apotekertorvet og går derefter ned igennem gaden for at slutte i Kammerhuset i det lille mødelokale. Vi har en aftale med Kjeld Flemming om, at han kommer for at give os inspiration til overdækningsmuligheder på torvet med henblik på udendørs underholdning. 
Kjeld Flemming spiller jævnligt med sin kvartet ved forskellige arrangementer i kommunen. http://www.kjeldflemmings.dk/

Peter Antonsen vil på mødet fremlægge diverse materiale som udgangspunkt for diskussionen.

Vi håber på godt fremmøde og en god diskussion. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

"Liv i gaden" tirsdag den 26. juni kl. 19.30. Mødested: Torvet ud for apoteket.

Vi mødes på apotekertorvet og går derefter ned igennem gaden for at slutte i Kammerhuset i det lille mødelokale. Vi har en aftale med Kjeld Flemming om, at han kommer for at give os inspiration til overdækningsmuligheder på torvet med henblik på udendørs underholdning. 
Kjeld Flemming spiller jævnligt med sin kvartet ved forskellige arrangementer i kommunen. http://www.kjeldflemmings.dk/

Peter Antonsen vil på mødet fremlægge diverse materiale som udgangspunkt for diskussionen.

Vi håber på godt fremmøde og en god diskussion. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

"Liv i gaden" tirsdag den 26. juni kl. 19.30. Mødested: Torvet ud for apoteket.

Vi mødes på apotekertorvet og går derefter ned igennem gaden for at slutte i Kammerhuset i det lille mødelokale. Vi har en aftale med Kjeld Flemming om, at han kommer for at give os inspiration til overdækningsmuligheder på torvet med henblik på udendørs underholdning. 
Kjeld Flemming spiller jævnligt med sin kvartet ved forskellige arrangementer i kommunen. http://www.kjeldflemmings.dk/

Peter Antonsen vil på mødet fremlægge diverse materiale som udgangspunkt for diskussionen.

Vi håber på godt fremmøde og en god diskussion. 

Tilmelding er ikke nødvendig.