Borgerlistens vedtægter

VEDTÆGTER FOR BORGERLISTEN i Hørsholm

§ 1. Navn og foreningsår

Listens navn er ”Borgerlisten i Hørsholm” med partibogstav ”T”. Listen er hjemmehørende i Hørsholm kommune. Listen har foreningsår fra 1. januar til 31. december.

§ 2. Formål

Borgerlisten i Hørsholm er en tværpolitisk forening uden tilknytning til en bestemt politisk retning.

Listens hovedformål er

at bevare og udvikle kommunens grønne værdier,

at arbejde for en økonomisk politik, der sikrer en kommunal service, hvor høj kvalitet er nøgleordet,

at arbejde for en samlet lokalpolitik baseret på social og miljømæssig ansvarlighed, og

at arbejde for den størst mulige åbenhed i den politiske proces, så borgerne får mulighed for aktiv medvirken.

§ 3. Medlemmer og kontingent

§ 3.1 Medlemskriterier

Medlemmer af Borgerlisten i Hørsholm skal være bosiddende i Hørsholm kommune og være minimum 14 år. Dog kan listen optage passive medlemmer, der er bosat uden for kommunen.

§ 3.2 Medlemsgrupper

Personer kan optages som medlemmer i følgende medlemsgrupperinger:

¨     Aktivt medlem. Har alle medlemsrettigheder.

¨     Passivt medlem. Har ikke stemmeret og kan ikke vælges til tillidspost i listen. Har øvrige medlemsrettigheder.

§ 3.3 Kontingent

Generalforsamlingen fastsætter kontingentniveau for medlemsgrupper, jf. § 3.2. Kontingentsatser er gældende for det efterfølgende foreningsår.

Generalforsamlingen kan vælge at differentiere kontingentniveauet i forhold til medlemstyper inden for de enkelte medlemsgrupper jf. § 3.2.

For at bevare sit medlemskab skal der betales kontingent senest 1. februar. Hvis ikke kontingentet er betalt, overgår medlemmet til passivt medlemskab i det pågældende foreningsår. Herefter slettes man af medlemslisten. Når kontingent bliver betalt, opnår medlemmet alle medlemsrettigheder med det samme.

Nye medlemmer opnår først medlemsrettigheder 30 dage efter, at kontingent er indbetalt.

§ 4. Borgerlistens organ isation

Borgerlisten i Hørsholm er organiseret således, at

§  Generalforsamlingen er Borgerlistens øverste organ.

§  Bestyrelsen varetager listens arbejde mellem generalforsamlingerne.

§  Arbejdsgrupper kan nedsættes af bestyrelsen til at bistå bestyrelsen og listens medlemmer af kommunalbestyrelsen i deres arbejde.

§ 4.1 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen holdes én gang om året i marts måned og indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel til alle medlemmer.

Alene de medlemmer, der har betalt det af generalforsamlingen fastsatte kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen. Nye medlemmer har dog ikke stemmeret før 30 dage, efter at kontingentet er betalt, jf. § 3.3. Passive medlemmer har ikke stemme- og valgret.

Medlemmerne kan skriftligt over for bestyrelsen senest den 1. februar fremsætte forslag til behandling på generalforsamlingen.


Bestyrelsen eller 15 medlemmer kan beslutte at indkalde til ekstraordinær general-forsamling. Denne indkaldes bilagt dagsorden med mindst 14 dages skriftligt varsel til alle medlemmer.

I valgår afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som indkaldes som ovenfor anført.


Dagsordenen til denne ekstraordinære generalforsamling skal omfatte

godkendelse af kandidatliste til det kommunale valg, beslutning om opstillingsform samt valg til kampagnegruppe.

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Der kan begæres skriftlig afstemning på generalforsamlingen, hvis et af de fremmødte medlemmer ønsker dette.


Alle anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, cfr. dog § 6 og § 7.


Den ordinære generalforsamling skal:

- Vælge formand og den øvrige bestyrelse
- Godkende regnskab fra sidste foreningsår

- Behandle forslag stillet af medlemmerne
- Fastsætte kontingent efter forslag fra bestyrelsen
- Vælge to revisorer.

Generalforsamlingen kan:
- Fastlægge Borgerlistens holdning i sager af principiel og generel karakter og større enkeltsager.


§ 4.2 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af en formand og indtil 7 medlemmer. Der kan desuden vælges en suppleant.


Bestyrelsen konstituerer sig selv, hvad angår næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. 


Bestyrelsen er ansvarlig for indkaldelse og tilrettelæggelse af listens møder.

 

Bestyrelsen fastlægger Borgerlistens holdning i sager af principiel og generel karakter mellem generalforsamlingerne.

Bestyrelsen er ansvarlig for informationsformidling til medlemmer af listen.
Bestyrelsen afholder normalt møde én gang om måneden.
Kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal indkaldes til bestyrelsens møder. KB-medlemmerne har ikke stemmeret.

Koordinatorer i arbejdsgrupper indkaldes til bestyrelsens møder. Koordinatorerne har ikke stemmeret.

Bestyrelsen godkender i forbindelse med valg og folkeafstemninger listens budget og valggrundlag.

Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

 

§ 4.3 Arbejdsgrupper

 

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper som enten faste arbejdsgrupper med mandat i hele foreningsåret eller ad hoc grupper. Bestyrelsen skal udpege en koordinator for hver arbejdsgruppe.

 

Arbejdsgruppernes formål er at komme med konkrete forslag til bestyrelsen i forhold til det mandat, arbejdsgruppen er oprettet til. Arbejdsgrupperne skal søge at inddrage medlemmerne i videst muligt omfang i deres arbejde.

I forbindelse med kommunale valg nedsætter bestyrelsen en arbejdsgruppe bestående af alle listens kandidater til kommunalbestyrelsen ved det kommende valg. Arbejdsgruppen er endvidere åben for alle andre medlemmer af listen. Arbejdsgruppen ledes af kampagnegruppen. Kampagnegruppen har ansvar for at udarbejde et forslag til valgbudget til bestyrelsen samt koordinere listens valgaktiviteter.

 

 

§ 5. Tegningsregler

Listen tegnes af den valgte bestyrelse. Mellem bestyrelsesmøder tegnes bestyrelsen af formanden.

 

I økonomiske spørgsmål kan bestyrelsen på sit konstituerende møde vælge at delegere de økonomiske tegningsregler til formanden og kassereren. Bestyrelsen kan samtidig give kassereren ret til at foretage udbetalinger fra konto alene.

 

Bestyrelsen kan ved flertal optage lån/kassekredit.

§ 6. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer vedtages på en generalforsamling. Vedtægterne  er vedtaget, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen stemmer for forslaget.

§ 7. Eksklusion af medlemmer

Bestyrelsen kan suspendere et medlem og indstille det til eksklusion på førstkommende generalforsamling. Det suspenderede medlem har ret til at give møde og tale sin sag, før afgørelsen træffes.

Eksklusionen skal vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte. Afstemningen skal være skriftlig.

§ 8. Listens ophør

Beslutning om at nedlægge Borgerlisten i Hørsholm skal ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være en ordinær generalforsamling. Beslutningen på den første generalforsamling skal ske med mindst 2/3 flertal af de fremmødte. Beslutning på den anden generalforsamling sker ved almindeligt flertal.  

 

I tilfælde af listens ophør tilfalder listens eventuelle formue et eller flere sociale formål i Hørsholm Kommune besluttet af den opløsende generalforsamling.

 

---oOo---

 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den  2. november 2011 og endeligt vedtaget på ordinær generalforsamling den 20. marts 2012.

 

 

 

Ove Nissen

dirigent på begge generalforsamlinger