Borgerlistens politiske grundlag

Hvorfor Borgerlisten?

Lokalpolitik er ikke landspolitik.

Meningen med det kommunale selvstyre er, at borgerne skal kunne tilrettelægge lokalsamfundet i overensstemmelse med de behov og de ønsker, som deres alderssammensætning, uddannelsesønsker, fritidsinteresser eller plejebehov begrunder.

Og disse behov er selvsagt ikke de samme i Hørsholm og i Holmsland. Om man har behov for en vuggestueplads eller en ældrebolig, lyst til at spille golf eller danse folkedans, eller sætter pris på et velforsynet bibliotek er heller ikke afhængig af, om man er konservativ, socialdemokrat eller noget tredie.

Folketingets partier må ikke få monopol på kommunalpolitikken.

Netop fordi det kommunale selvstyre skal opfylde lokale behov, er der ikke megen næring at hente i folketingspartiernes partiprogrammer.

En ordentlig spildevandsrensning eller forsvarlige vilkår for vore ældre i kommunen kan vi ikke tilvejebringe ved hjælp af partipolitiske ideologier. Der hjælper hverken liberalisme eller socialisme.

Derimod er der behov for lokal solidaritet omkring opgavernes løsning. Vi kan alle lide at bade i rent vand, uanset hvad vi stemmer ved et folketingsvalg, og vi bliver alle ældre.

Derfor har vi en Borgerliste i Hørsholm.

Borgerlisten har siddet i Hørsholm Kommunalbestyrelse siden 1974.

Borgerlisten blev grundlagt, fordi en kreds af borgere dengang fandt, at kommunen udviklede sig tilfældigt og planløst. Miljø var - i den daværende kommunalbestyrelses forestillingsverden - om ikke en by i Rusland, så i hvert fald en by i Jylland.

Borgerlisten opstod ikke på en enkelt sag, som så mange lokale lister gør. Den opstod, fordi mange fandt , at der var behov for at tænke i sammenhæng, når det gjaldt Hørsholms udvikling og fremtid.

Det var gået hen over hovedet på de store partier, at Hørsholm var blevet en del af Hovedstadsområdet.

At stadig flere - flertallet - boede i Hørsholm og arbejdede andetsteds. Og at det afgørende for flertallet var en by, det var rart at bo i.

Derfor blev Borgerlisten i Hørsholm dannet.

Borgerlistens medlemmer og kandidater stemmer ikke nødvendigvis ens, når der er folketingsvalg. Men vi er allesammen enige om, at i Hørsholm kommunalbestyrelse handler det om Hørsholm. Og hvad der er godt for Hørsholm, kan vi sagtens blive enige om, uanset hvad vi mener om landspolitikken.

Der er god grund til at samles om Borgerlisten i Hørsholm - den lokale liste.

 

Et opdateret grundlag

Borgerlisten i Hørsholm

 

3. marts 2012 

”Borgerlisten - også fremtidens Hørsholm 

 

 1. 1.  Baggrunden

Borgerlisten blev stiftet i 1973 som et lokalt politisk alternativ til de landspolitiske partier. Borgerlisten er i det politiske landskab, fordi der er et klart behov for Borgerlisten i Hørsholm Kommune. Vigtige mærkesager, Borgerlisten gennem årene har arbejdet med, er emner som by- og kommuneplanlægning, åbenhed i forvaltningen og en korrekt og fair behandling af de udsatte i lokalsamfundet.

Borgerlisten ønsker ikke at blive sat i nogen bestemt politisk bås. Borgerlisten deltager i det samarbejde, der giver størst indflydelse til gennemførelse af Borgerlistens politik.

 Borgerlisten er et rent kommunalt parti og er ikke - som de øvrige partier ofte er - bundet af landspartipolitiske holdninger.

 Vi er meget opmærksomme på at se Hørsholm som en del af en større helhed. Vi vil sagligt påvirke de landspolitiske beslutninger gennem de fora, Borgerlisten deltager i både lokalt og på landsplan.

 

 

 1. 2.  Det politiske
   grundlag

Borgerlisten er gennem sit arbejde og sit politiske grundlag kendetegnet ved 

 • Helhedssyn
 • Troværdighed

 Borgerlisten søger i hele sin politik at inddrage borgerne bedst muligt med et helhedssyn, der omfatter alle grupper med deres forskellige behov: børn, unge, voksne, ældre, syge, handicappede og raske.

 Borgerlisten står for:

 • Åbenhed, kvalitet og stabilitet i den politiske proces.
 • Ansvarlighed over for de udsatte borgere.
 • Bæredygtig udvikling af kommunen.
 • Bevidst energi- og klimapolitik.
 • Sikring af vitale krav på centrale områder som f.eks. børneinstitutioner, skoler og ældreomsorg.
 • Robuste budgetter, hvor der er balance mellem indtægter og udgifter.

 Hørsholm skal være en kommune, hvor fællesskab, 

respekt og ansvarlighed er fælles værdier. Vi skal have en offentlig service med høj kvalitet.

 Hørsholm skal være en by, hvis historie respekteres i planlægningen, og hvor borgerne værner om den kulturhistoriske arv, vi omgives af i form af landskaber og arkitektur

 1. 3.  Konkrete indsatspunkter
   

 

 

 

Punkterne under de enkelte politikområder er ikke udtømmende for Borgerlistens politiske holdning, men nogle væsentlige aktiviteter, som Borgerlisten prioriterer.

Gode rum for alle i landskabet, ved sundet og i byen

Hørsholm skal fastholde sit særpræg så kommunen også fremover er attraktiv at bo i. Naturværdierne og borgernes adgang til dem skal indtænkes, når byudviklingen planlægges. Vi skal gøre op med myten om, at kommunen kan bygge sig rig.

 • Stisystemet omkring Sjælsø skal udvikles.
 • Bolbroengen og områderne ved Nattergalevej
  (Kirstineparken) og Smidstrup skal fredes.
 • Området omkring Sjælsmark kaserne skal udnyttes aktivt som led i et rekreativt projekt.
 • Bebyggelse af Kokkedal Vest syd for plejecenteret skal opgives, og der skal skabes et rekreativt areal 

Erhverv

Kommunen skal i dialog med erhvervslivets organisationer inddrage deres synspunkter i planlægningen.

 • Hørsholm skal udvikles til en god handelsby
 • Der skal arbejdes på at tiltrække vidensvirksomheder.
 • Der skal sikres gode indkøbsmuligheder i lokalområderne.
 • Hørsholm skal tiltrække cykelturisme, bl.a. ved at søge etableret en cykeludlejning på havnen.
 • Der skal etableres billige overnatningsmuligheder for turister.

Klima, energi og miljø

Borgerlisten vil skærpe målsætningen for nedbringelse af CO2-udslippet. Vi foreslår kampagner om fornuftig adfærd, med skoler, bibliotek og institutioner som centrale aktører.

 • Kommunale byggerier skal udføres som lavenergihuse.
 • Kommunale biler skal være eldrevne, hvor det teknisk er muligt.
 • Vi skal udvikle anlæg, så vi bedre kan håndtere store regnvandsmængder: Separat-kloakering, faskiner, tæmning af Usserød å etc.
 • Der skal satses på vedvarende energi f. eks. med Solceller, solpaneler, jordvarme, vindmøller osv. Men det skal ske der, hvor det giver mening.

Byudvikling

Hørsholm skal være en by, hvor der er balance mellem boliger og erhverv og en by, hvor hensynet til mennesker er i centrum.

 • Der skal indtænkes boliger til ældre i planerne for
  bymidten.
 • Kommunen skal tage sin egen planlægning alvorligt.
 • Borgerlisten siger nej til byudvikling vest for motorvejen, og adskillelsen mellem by og land skal fastholdes.
 • Boligpolitikken skal sikre et varieret udbud af boliger i en blanding af leje/ejerboliger og almene boliger.
 • Den kommunale planlægning skal ske, så forskellige generationer kan få glæde af hinanden.

Trafik

Den offentlige transport skal udbygges, og der skal skabes fleksible løsninger, der opfylder borgernes behov bedst muligt. Der skal satses på transportmidler, der bruger mindst
mulig energi.

 • Hørsholm skal fortsat være en cykelby
 • Der skal være en sikker trafikafvikling, specielt omkring skolerne.
 • De ældres behov skal tænkes ind i planlægningen af den offentlige transport.
 • Busbetjeningen skal være en opgave, som regionerne skal løse i samarbejde med kommunerne.
 • Hørsholm skal have en eldrevet bybus, der også
  dækker de nu ubetjente områder.
 • Parkeringsmulighederne for cykler og biler ved stationerne skal udvides.

Kultur

Hørsholm kommune skaber rammer og muligheder, mens borgerne skaber indhold og aktivitet. Tilskudsregler til kulturelle aktiviteter skal være klare, tydelige og ens for alle.

 • Hørsholm bibliotek skal styrkes som et af byens kulturelle omdrejningspunkter.
 • Der skal oprettes et kulturelt samråd, hvor både borgere, politikere og kulturinstitutioner er repræsenteret.
 • Det skal være nemt at blive frivillig – og det skal være nemt at bede en frivillig om hjælp.
 • Kunstindkøb skal på kommunens budget igen.
 • Trommen skal være mere tilgængelig for foreningerne.
 • Kommunen skal støtte op om etablering og drift af en biograf.

Sundhed

Gennem fortsat fokus på et godt liv - hele livet - skal borgerne motiveres til sund levevis bl.a. med gode rammer for motion.

 • Det skal være Hørsholms ambition at være landets sundeste kommune.
 • På Louiselund skal kronisk syge kunne hente inspiration og gode råd.
 • Svømmehallen skal udvides med et varmtvandsbassin.
 • Sund mad og motion skal være i fokus på alle kommunale institutioner.

Sport og Fritid

Hørsholms nuværende idrætsfaciliteter skal renoveres, moderniseres og udbygges, og aktiviteterne på havnen skal sikres gode forhold. Hørsholms ridecentre skal sikres stabile forhold med dyrevelfærden i top.

 • Mulighederne for etablering af en badeanstalt ved Rungsted Havn skal undersøges.
 • Der skal etableres en badebro på kommunens strandgrund på Rungsted Strandvej.
 • Der skal udarbejdes en revideret perspektivplan, så der er et realistisk grundlag for udviklingen af Idrætsparken.
 • Frivillighed i sportsklubberne skal opmuntres.

Daginstitutioner med kvalitet

Hørsholm skal naturligvis sikre det nødvendige antal daginstitutionspladser, så familierne kan fungere. Daginstitutionerne skal arbejde som selvstændige enheder inden for de overordnede politiske rammer som Kommunalbestyrelsen fastlægger.

 • Der skal være plads til institutioner af alle størrelser samt både kommunale og selvejende institutioner
 • Der skal være fuld åbenhed vedr. pladsanvisning. Opskrivningslister skal kunne ses på nettet.
 • ”Pengene følger barnet”-princippet skal afløses af aftale med driftskontrakt til den enkelte institution.
 • Der skal etableres et loft på antallet af børn i forhold til de fysiske rammer i lighed med at der etableres ”en lokal børnemiljølov”, som sikrer gode fysiske rammer for børn såvel som ansatte.
 • Der skal være opmærksomhed på energiforbrug og klimaproblemer. 

Skoler med plads til alle og til forskellighed

 • Skolerne skal sikres midler til IT, undervisningsmateriale, og efteruddannelse.
 • Der skal afsættes flere penge til vedligehold og rengøring.
 • Der skal være opmærsomhed på energiforbrug og klimaproblemer – en uddannelse i bæredygtig udvikling.
 • Som led i udviklingen af demokrati i skolerne nedsættes et fælles skoleråd med deltagelse af elever, lærere, skoleinspektører, administration og politikere.
 • Der skal afsættes tilstrækkelige ressourcer, så skolen kan rumme børn med særlig behov og forudsætninger.

De ældre

Man skal i Hørsholm Kommune kunne være tryg ved, at der vil være hjælp at hente, hvis man svækkes og ikke mere kan klare sig selv. Man skal med kommunale tilbud stadig kunne leve et godt og værdigt liv, som man selv har stor indflydelse på. Længst muligt i eget hjem skal være efter eget ønske. Kommunen må sikre det fornødne antal boliger i den sammensætning behovet tilsiger

 • Der skal være fokus på livsglæde samt hjælp til selvhjælp.
 • Der skal kunne visiteres tid til omsorg for borgere uden netværk.
 • Der skal være et tæt samarbejde mellem kommunens medarbejdere og de frivillige.