Borgerlistens generalforsamlinger

Generalforsamlingen den 15. marts 2016

Pressemeddelelse

Borgerlistens generalforsamling den 15. marts 2016

På Borgerlisten årlige generalforsamling tirsdag den 15. marts drøftedes bl.a. Borgerlistens indsats frem mod kommunalvalget næste år.

Lone Heyde aflagde formandsberetning og orienterede om emner, som bestyrelsen i det forløbne år især har været optaget af. Lone Heyde takkede Peter Antonsen for det store arbejde, det er at være eneste medlem af Borgerlisten i kommunalbestyrelsen.

Derefter var der en god diskussion om medlemmernes forventninger og forslag til, hvordan Borgerlisten kunne gøre sig gældende frem mod kommunalvalget. Bestyrelsen er i fuld gang med at finde kandidater til opstilling, og der blev annonceret en række medlemsmøder, hvor bestyrelsen vil komme med oplæg til drøftelse af de vigtigste politiske sager op mod valget. Det første af disse møder finder sted i maj måned, hvor emnet vil være udviklingen af sygehusgrunden. Forsamlingen bifaldt bestyrelsens linje med afholdelse af medlemsmøder og deltagelse i debatten i medierne.

Peter Antonsen orienterede om arbejdet i kommunalbestyrelsen, og med  udgangspunkt heri havde generalforsamlingen en god debat om bl.a. fremtidig bebyggelse på sygehusgrunden, kommunens planer om salg af bygninger og indsatsen for at integrere kommunens nye borgere.

Valg af bestyrelse

Lone Heyde blev genvalgt som formand. Genvalgt til bestyrelsen blev desuden Pernille Christina Bing, Amela Dzipa Gavrilovic, Hans Grønberg, Trice Heyde, Poul Vedsted Petersen, samt Vibeke Hein Olsen som suppleant. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Lone Heyde, mobil 2834 9814,

mail loneheyde@mail.dkeller til Peter Antonsen, mobil 6166 3788,

mail antonsen.peter@gmail.com

 

Generalforsamlingen den 12. marts 2015

Pressemeddelelse

Borgerlistens generalforsamling den 18. marts 2015

To emner blev især drøftet på Borgerlistens årlige generalforsamling onsdag den 18. marts, nemlig vilkårene for de ældre borgere og flygtninge i Hørsholm.

Vilkårene for de ældre borgere

Borgerlisten vil ikke medvirke til forringelser. Borgerlisten vil se det som et af sine mål for det kommende års budgetlægning at få omprioriteret det samlede kommunale budget, så de ældre behandles med værdighed og ikke bliver genstand for uanstændige besparelser.

 Flygtninge i Hørsholm

Husning af de syriske flygtninge, som Hørsholm har modtaget og i nær fremtid modtager, er en stor opgave. Borgerlisten vil engagere sig i arbejdet, så de sikres de bedst mulige forhold og håbet om en god fremtid. Der var enighed om, at der skal fokuseres på de pågældendes ofte gode forudsætninger som uddannelse og erhvervserfaring.

Formandens beretning

Lone Heyde orienterede om emner, som bestyrelsen i det forløbne år har drøftet med Peter Antonsen. Lone Heyde takkede Peter for det ekstra store arbejde, det er at være eneste medlem af Borgerlisten i kommunalbestyrelsen.

Peter Antonsens orientering om arbejdet i kommunalbestyrelsen

Med udgangspunkt i orienteringen havde generalforsamlingen en god debat om

f.eks. de genopståede planer om udbygning på Barakstien,vedtagelse af vedtægter for Rungsted Havn, skolereformen og lærernes arbejdsforhold, håndtering af integrationsopgaven i Hørsholm samt fremtiden for sygehusgrunden. Her arrangerede Borgerlisten i juni 2014 en rundtur med efterfølgende brainstorming om, hvad vi kunne foreslå grunden anvendt til. Endelig blev den uheldige sag om en biograf i Trommen drøftet.

Valg af bestyrelse

Lone Heyde blev genvalgt som formand. Genvalgt til bestyrelsen blev desuden Pernille Christina Bing, Amela Dzipa Gavrilovic, Hans Grønberg, Trice Heyde, Poul Vedsted Petersen, samt Vibeke Hein Olsen som suppleant.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Lone Heyde, mobil 2834 9814,

mail loneheyde@mail.dkeller til Peter Antonsen, mobil 6166 3788,

mail antonsen.peter@gmail.com

 

 

Borgerlistens generalforsamling den 12. marts 2014

Pressemeddelelse om Borgerlistens generalforsamling den 12. marts 2014

På Borgerlistens årlige generalforsamling onsdag den 12. marts aflagde Lone Heyde beretning om et begivenhedsrigt og intenst 2013. Der var som bekendt kommunalvalg den 19. november, og Borgerlisten kunne fejre 40 års jubilæum. Jubilæet blev fejret ved en velbesøgt reception den 24. oktober i Fulgsanghus og udgivelse af et jubilæumsskrift.

Hovedemnet for arbejdet i bestyrelsen havde naturligt nok været kommunalvalget. Men også løbende sager var blevet drøftet, eksempelvis Gågaden, grundene i Hovedgaden, kommunens budget for 2014, separatkloakeringen på Engvej.

Til trods for en stor indsats i valgkampen mistede Borgerlisten det ene af sine to mandater.

Det vigtigste punkt på generalforsamlingens dagsorden var drøftelsen af et debatoplæg om det dårlige valgresultat samt om  Borgerlistens rammer i de kommende fire år, herunder Borgerlistens politik, bestyrelsesarbejdet, forholdet til medlemmerne, vælgerne og pressen.

Der var tilslutning til oplægget, herunder hvordan bestyrelsesarbejdet skal foregå i de kommende fire år. Det er en særlig udfordring, at Borgerlisten kun er repræsenteret i et enkelt fagudvalg, til gengæld har vi så med Peter Antonsen formandsposten i Miljø- og Planlægningsudvalget. Der er tilfredshed med konstitueringsaftalen med de konservative, Socialdemokraterne og Radikale Venstre. Samarbejdet var forløbet godt i de forløbne fire år. Naturligvis er der en risiko for at Borgerlistens egen politik ind imellem blegner, når vi er med i en større konstitueringsaftale, men det er samarbejdets vilkår  Lone Heyde blev genvalgt som formand. Ingrid Hjarnaa ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen. Nyvalgt blev Pernille Christina Bing. Genvalgt blev Hans Grønberg, Amela Dzipa Gavrilovic, Poul Vedsted Petersen, Trice Heyde samt Vibeke Hein Olsen som suppleant i stedet for Karin Dahl Jørgensen, som ikke havde ønsket at genopstille.

Lone Heyde takkede Anne-Grethe Nissen og Peter Antonsen for det store arbejde, de har ydet gennem det sidste år. Specielt fremhævede hun Anne-Grethe Nissens store arbejde i de 20 år, hun har siddet i kommunalbestyrelsen. Også til Ingrid Hjarnaa lød en stor tak for det store arbejde, hun igennem mange år har ydet for Borgerlisten som bestyrelsesmedlem, formand og ikke mindst de mange år i kommunalbestyrelsen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Lone Heyde, mobil 2834 9814, mailloneheyde@mail.dk

eller til Peter Antonsen, mobil 6166 3788, mailantonsen.peter@gmail.com

 

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 12. marts 2014 kl. 19.30 i kantinen på Hørsholm Rådhus

 

Punkt 1: Valg af dirigent  

Bestyrelsen v. Lone Heyde foreslog Ove Nissen. Der kom ikke andre forslag, og Ove blev énstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var sket i henhold til vedtægterne, nemlig mindst 14 dage før mødet. Det skete i brev af 25. januar 2014 om kontingentbetaling samt i brev af 22. februar 2014 med dagsorden for generalforsamlingen.

Punkt 2: Formandens beretning om arbejdet i bestyrelsen i det forløbne år

Formanden, Lone Heyde, gennemgik årets aktiviteter:

 • Borgerlisten fejrede sit 40 års jubilæum med en reception den 24. oktober i Fuglsanghus for medlemmerne og for repræsentanter fra de andre politiske partier i kommunen. Desuden blev der udsendt et jubilæumsskrift om listens mærkesager og fortjenester igennem de 40 år.
 • Den 21. maj blev der afholdt opstillingsmøde/ekstraordinær generalforsamling med henblik på kommunalvalget, og den 15. september blev der afholdt valgmøde i Møllen. Derudover deltog kandidaterne i en række valgarrangementer. Desværre gik Borgerlisten en del tilbage ved valget og fik kun en kandidat valgt ind. Det var Peter Antonsen, som ved kommunalbestyrelsens konstituering blev valgt til formand for Miljø- og planlægningsudvalget for endnu en periode.
 • Ved nytårskuren den 28. januar var der en første drøftelse af det dårlige valgresultat og planerne for de næste fire år. Herefter var der lotteri og hyggeligt samvær. Arrangementet gav et pænt overskud.
 • Der var afholdt 11 bestyrelsesmøder i løbet af året. Efter opstillingsmødet i maj deltog alle kandidater, der ikke var medlemmer af bestyrelsen, i møderne. Hovedemnet på bestyrelsesmøderne var naturligvis kommunalvalget. Derudover blev løbende sager drøftet: Gågaden, grundene i Hovedgaden, lærerkonflikten, skattepolitik, kommunens budget for 2014, lokalplan 146 om byggeri på Barakstien, separatkloakeringen på Engvej og de omkringliggende veje, forskønnelsen af bymidten og Rungsted Havn.

Formanden sluttede med at takke bestyrelsen samt Anne-Grethe og Peter for det store arbejde, som alle har ydet for Borgerlisten gennem det sidste år. Tak til Anne-Grethe for hendes store indsats i kommunalbestyrelsen igennem 20 år, og tak til Peter for den store indsats han fortsat yder der. En ganske særlig tak til Ingrid, som ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen, som hun har været formand for i to omgange1978 – 1982 og 2005 – 2013. En stor tak gik også til Borgerlistens medlemmer, som aktivt har støttet arbejdet.

Forsamlingen tog formandens beretning til efterretning.

 

Punkt 3: Kommunalbestyrelsesmedlem Peter Antonsen orienterer om arbejdet i kommunalbestyrelsen

Lone Heyde oplyste, at Peter Antonsen var syg, men senere ville fremsende en skriftlig orientering til medlemmerne. Desuden ville bestyrelsen overveje at arrangere et medlemsmøde inden sommerferien, hvor Peter kunne orientere om kommunalbestyrelsesarbejdet.

Punkt 4: Indkomne forslag
Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag.

 

Punkt 6: Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab 
Kassereren, Trice Heyde, omdelte og gennemgik det reviderede regnskab. Økonomien var god. Kassebeholdningen var i øjeblikket på ca. 12.000 kr. og der var ca. 65 medlemmer.

Regnskabet blev godkendt.

 

Punkt 6: Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser:

Enkeltmedlem : 300 kr. om året

Husstande : 500 kr. om året

Studerende/pensionister og medlemmer bosiddende uden for kommunen : 150 kr. om året med en tilføjelse om, at hustande (studerende/pensionister og medlemmer bosiddende uden for kommunen) skal betale 250 kr.

Forsamlingen godkendte forslaget.

 

Punkt 7: Valg af formand. 

Lone Heyde var villig til genvalg og blev énstemmigt valgt som formand. 

Punkt 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Ifølge vedtægterne kunne generalforsamlingen vælge indtil 7 medlemmer samt en suppleant.

Medlemmer af den nuværende bestyrelse var Amela Dzipa Gavrilovic, Hans Grønberg, Lone Heyde, Trice Heyde, Vibeke Hein Olsen, Ingrid Hjarnaa og Poul Vedsted Petersen. Ingrid Hjarnaa og Vibeke Hein Olsen ønskede ikke genvalg. Den øvrige bestyrelse var villig til genvalg. Bestyrelsen foreslog Pernille Christina Bing som nyt medlem. De blev enstemmigt valgt, hvorefter bestyrelsen ser ud som følger:

Amela Dzipa Gavrilovic

Hans Grønberg

Lone Heyde

Trice Heyde

Poul Vedsted Petersen

Pernille Christina Bing.

Karin Dahl Jørgensen ønskede ikke genvalg som suppleant. Vibeke Hein Olsen blev énstemmigt valgt i stedet.

 

Punkt 9: Valg af revisorer

Hans Friis Mathiasen ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Leif Christensen valgt i stedet og genvalg af Eva Würtz. Der kom ikke andre forslag. De blev begge énstemmigt valgt. 
 

Punkt 10: Kommunalvalget den 19. november 2013

Der var som oplæg til debatten under dette punkt udsendt ”Debatoplæg om Borgerlisten i de kommende fire år” dateret den 4. marts 2014.

Formanden oplæste en mail fra Niels Meyer, hvori han beklagede, at Borgerlisten ikke havde fulgt en tidligere opfordring fra ham om at udarbejde et forslag til en visionær og miljørigtig plan for udnyttelse af det tidligere Hørsholm hospital. Det blev hertil bemærket, at dette var en god lejlighed til at aktivere Borgerlistens planlægningsgruppe. Grunden var nu sat til salg af regionen, men kommunen havde planmyndigheden, så handlede man hurtigt og kunne finde samarbejde med andre partier, var der stadig mulighed for indflydelse. Det var klart, at det var vanskeligt for Peter Antonsen, at sidde ene mand. Han måtte se, hvor han kunne finde alliancer. Trods alt havde alle samme mål, nemlig at få en god by.

Der blev udtrykt tvivl om behovet for ombygningen af Trommen, og om dette ville blive til gavn for biblioteket og for borgernes udnyttelse af huset. Der var behov for, at Borgerlisten fulgte denne sag meget tæt.

Det blev bemærket, at Hørsholm burde støtte Halsnæs i, at Udlændingestyrelsens udrejsecenter bedst kunne  placeres i Auderød, således at en placering i Sjælsmark kunne opgives.

Vandsagen forekom uheldig håndteret af administrationen og svær at gennemskue for menigmand. Det blev  understreget, at kommunens kloaksystem har behov for renovering, men at Naturfredningsforeningen f. eks. mente, at behovet var større omkring Usserød Å og i Søvangskvarteret.

Der var tilslutning til oplæggets forslag vedr. bestyrelsesarbejdet. Specielt blev der efterlyst flere indlæg i pressen, hvor der selv i valgkampen havde været skuffende lidt fra Borgerlistens side.

 

Punkt 11: Eventuelt

Ingen bemærkninger.

 

Formanden takkede dirigenten, Ove Nissen, for indsatsen.

   

Lone  Heyde                                                                    Ove Nissen

Formand                                                            Dirigent

Referat af Borgerlistens generalforsamling tirsdag den 19. marts 2013

 

 

Hørsholm, den 25. marts 2013

 

 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2013 kl. 19.30

 i kantinen på Hørsholm Rådhus

Punkt 1: Valg af dirigent. 
Bestyrelsen v. Ingrid Hjarnaa
foreslog Ove Nissen. Der kom ikke andre forslag, og Ove blev énstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var sket i henhold til vedtægterne, nemlig mindst 14 dage før mødet. Det skete i brev af 5. januar 2013 om kontingentbetaling samt ved brev af 5. marts 2013 med dagsorden for generalforsamlingen.

Punkt 2: Formandens beretning om arbejdet i bestyrelsen i det forløbne år.

På vegne af bestyrelsen gennemgik Ingrid Hjarnaa de vigtigste begivenheder og temaer, bl.a. følgende:

 • I år er det 40 år siden Borgerlisten blev startet. Vi overvejer, hvordan det skal fejres. Gode forslag fra medlemmerne efterlyses.
 • I år skal der som bekendt være kommunalvalg i november. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling/opstillingsmøde den 21. maj.
 • Siden sidste generalforsamling har der været fire medlemsarrangementer og et dagligstuearrangement. Den 13. maj havde Peter Antonsen en meget velbesøgt egnsvandring, hvor vi så på bevaringsværdige huse. En tilsvarende egnsvandring var planlagt til den 9. september, men den måtte aflyses på grund af sygdom. Den 26. juni gennemførte vi et program, ”Liv i gaden” om Gågadens fornyelse. Den 28. august afholdt vi et dagligstuemøde, som til trods for at der var inviteret adskillige til dette møde, kun kom en enkelt komme. Til gengæld fik vi her et nyt medlem. Spørgsmålet er, om det er den rette måde at skaffe nye medlemmer på. Vi vil derfor arrangere et åbent møde i september med en god foredragsholder på Café Sneppen. Det seneste medlemsarrangement var den traditionsrige nytårskur, som også i år samlede mange medlemmer til nogle hyggelige timer. Arrangementet gav et pænt overskud.
 • Bestyrelsen har afholdt månedlige møder med de to kommunalpolitikere. Sager og emner af særlig interesse i det forgangne år har været: kommunens budget, hvor Borgerlisten gik imod en skattenedsættelse, anvendelsen af Sjælsmark kaserne til uledsagede flygtningebørn, indvielsen af Louiselund, bygning af broen ved Kokkedal Station, separatkloakeringen på Engvej og omkringliggende veje, forskønnelse af bymidten. Især vedtagelsen af lokalplan 143 om de bevaringsværdige huse har glædet Borgerlisten.
 • Borgerlistens politiske profil blev i november 2012 lagt ud på hjemmesiden. Den har været drøftet med medlemmerne og vil danne baggrund for vores valgprogram. Medlemmerne opfordres til at komme med forslag til formulering af særlige politikområder, som de brænder for med henlbik på vores valgprogram.

Formanden sluttede med at takke bestyrelsen samt Anne-Grethe og Peter for det store arbejde, som alle har ydet for Borgerlisten gennem det sidste år. En stor tak gik også til Borgerlistens medlemmer, som aktivt har støttet arbejdet.

Forsamlingen tog formandens beretning til efterretning.

Punkt 3: Kommunalbestyrelsesmedlemmerne orienterer om arbejdet i kommunalbestyrelsen.

Anne-Grethe Nissen  orienterede om sager fra Sundhedsudvalget og Social- og Seniorudvalget.

 Sundhedsudvalget

 • Der er tre overordnede områder, der skal gøres noget ved: For meget alkohol, for lidt fysisk bevægelse og den mentale sundhed.
  Det er et problem, at så mange bør køres til skole i bil. Der er lavet og skal laves flere kampagner for at cykle til skole. Junioridrætslederne spiller en god og stor rolle.
 • Om den mentale sundhed blandt børn kan det konstateres, at børnene generelt trives godt., men nogle få lider af angst. Gymnasiet har problemer med stoffer og spiseforstyrrelser. Man skal være opmærksom på symptomer for at vurdere, hvornår der skal sættes ind. Åstedet og Calmia på Arboretet blev nævnt.

Social- og  Seniorudvalget

 • Der har været en del besparelser på området. En tilfredshedsundersøgelse blandt plejepersonalet viser, at personalet er tilfredse, og der kommer med gode forslag til forbedringer. Der skal skabes så gode rammer som muligt på Louiselund for træning og genoptræning i samarbejde med f.eks. Senioridræt.
 • Det er et problem, at patienter sendes for tidligt hjem fra hospitalet. Der skal flere penge til, bl.a. i form af et akutteam, som kan placeres på Louiselund. Der er problemer med at gøre det godt nok for psykiatrisk behandlede patienter. Der skal findes et sted, hvor de kan være mellem hospitalsophold og hjemmet.
 • Endelig blev Frivillighedscentret fremhævet for at yde en stor indsats på flere områder.

Børne- og Skoleudvalget

 • Anne-Grethe opfordrede til, at vi tænker over, hvad der skal til for at få unge mennesker til at flytte til Hørsholm. Gode ideer modtages gerne.

Peter Antonsen

Miljø- og Planlægningsudvalget

 • Der er et historisk højt anlægsniveau på 100 mio. kr.
 • Til trods for krisen er der stor aktivitet på byggeområdet.
 • Der er begyndt at komme ansøgninger om f.eks. solceller på de bygninger, der er omfattet af lokalplan 143 om de bevaringsværdige bygninger. Man kan søge om tilskud til renovering af tage og facader.
 • Lokalplan om Rema 1000. Borgerlisten var imod. Lokalplan for lagkagehuset, som Borgerlisten også er imod, er i høring. Lokalplan om Silvan på Ådalsvej er i høring. Denne lokalplan, som er i overensstemmelse med Helhedsplanen, går Borgerlisten ind for.
 • Usserød Å. Godt samarbejde med Rudersdal og Fredensborg om penge fra EU’s Life-program til forbedring af Usserød Å. Vedr. udvidelse af Nordforbrænding har der også været et godt samarbejde mellem Nordforbrænding, Danmarks Naturfredningsforening og Hørsholm kommune.
 • Fredninger vedr. Smidstrup og Bolbroengen er til behandling i Fredningsnævnet.
 • Trafiksaneringer og cykelhandlingsplan er gennemført. Det skal være bedre at være cyklist, også for børnene.
 • Unge familier til Hørsholm. Vi skal tilbyde boliger, som er til at betale. Enighed med flere af de andre partier. Feks. kunne der på sygehusgrunden bygges boliger (leje, andel eje).
 • Overordnet set er der et godt samarbejde i Kommunalbestyrelsen, men heldigvis også emner, vi er uenige om f.eks. vil Venstre gerne have skattelettelser. Borgerlisten vil ikke bruge af kassebeholdningen til noget sådant.
 • I samarbejde med SF vil Borgerlisten stille kritiske spørgsmål til skattepolitikken. Der er en konference i april og efter sommerferie går drøftelserne om budget for alvor i gang.
 • KL og regeringen har indgået en økonomisk aftale, som der kommer mere om efter Påske. Der bliver formentlig tale om en flerårig aftale, hvor serviceniveauet skal beskæres.
 • Sagen om Rungsted Havn har endnu ikke fundet sin afslutning!

 Forsamlingen tog Anne-Grethes og Peters redegørelser til efterretning.

Herefter udspandt der sig en livlig debat om de emner, som var blevet omtalt af Ingrid, Anne-Grethe og Peter. Der var fokus på følgende: 

 • De unges og ikke mindst forældrenes overdrevne alkoholforbrug. Enighed om, at der skal sættes ind på forskellig vis.
 • Gågadens renovering. Bred enighed om, at det er en god idé, og at man ikke kan tale om erhvervsstøtte i den sammenhæng.
 • Trommen og Caroline Mathildesalen. Enighed om, at de to sale skal kunne lejes til en overkommelig pris.
 • Sikring af, at lokale entreprenører og håndværkere får opgaver for kommunen, og at lønoverenskomster og arbejdspladsregler overholdes. Peter nævnte, at man hidtil ikke har erfaret, at noget ulovligt er foregået.
 • Sygehusgrunden og dens anvendelse. Forslag: boliger til overkommelig pris (leje, andel, eje). Et andet forslag: bygning af et Utzonhus.
 • Spørgsmålet om en biograf i Hørsholm har været drøftet i mange år, men det er ikke en kommunal opgave. Derimod har kommunen på stand-by et beløb på 1 mio. kr. til etablering af maskiner og køb af for 500.000 kr. billetter til skoler mv. Afventer, at byggeri går i gang, hvori en biograf kan placeres.
 • Patienter, der kommer for tidligt hjem fra hospitalet. Der skal afsættes penge til en ordentlig placering, inden de kan komme tilbage i hjemmet.
 • Borgerlisten bør være mere visionær og ”vild” med hensyn til klima og miljø.
 • Der er brug for i dette valgår at være endnu mere markante.

 Punkt 4: Indkomne forslag.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet nogen forslag.

Punkt 5: Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab. 

Kassereren, Trice Heyde, gennemgik regnskabet, som var blevet omdelt og fremsendt til samtlige medlemmer med email samme dag. Ved udgangen af 2012 havde vi en formue på 37.278 kr. Overskuddet for 2012 var 16.901 kr.

I 2013 har vi tillige fået overskuddet fra nytårskuren plus det kommunale tilskud (som kommer), og sammen med kontingenter vil det bringe formuen op i nærheden af 60.000 kr.

Forsamlingen godkendte regnskabet.

Punkt 6: Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser:

Enkeltmedlem: 300 kr. om året

Husstande: 500 kr. om året

Studerende/pensionister og medlemmer bosiddende uden for kommunen: 150 kr. om året
med en tilføjelse om, at hustande (studerende/pensionister og medlemmer bosiddende uden for kommunen) skal betale 250 kr.

Forsamlingen godkendte forslaget.

Punkt 7: Valg af formand. 

Ingrid Hjarnaa ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Lone Heyde, som blev énstemmigt valgt som formand.

Lone takkede for valget og tilliden og sagde bl.a., at der ligger et stort arbejde foran os med valgkampen op til kommunalvalget i november. Desuden skal Borgerlisten markere sit 40 års jubilæum. Der bliver brug for alle gode kræfter.

Punkt 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Ifølge vedtægterne kan generalforsamlingen vælge indtil 7 medlemmer samt en suppleant.

Medlemmer af den nuværende bestyrelse er Amela Dzipa Gavrilovic, Hans Grønberg, Lone Heyde, Trice Heyde, Vibeke Hein Olsen og Poul Vedsted Petersen. Bestyrelsen foreslog endvidere Ingrid Hjarnaa som medlem af bestyrelsen. Alle var villige til genvalg og Ingrid var villig til at indtræde i bestyrelsen som menigt medlem. Bestyrelsen består herefter af:

Amela Dzipa Gavrilovic

Hans Grønberg

Lone Heyde

Trice Heyde

Ingrid Hjarnaa

Vibeke Hein Olsen

Poul Vedsted Petersen.

Karin Dahl Jørgensen var villig til genvalg som suppleant. Karin blev énstemmigt valgt.

Punkt 9: Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Hans Friis Mathiasen og Eva Würtz. Der kom ikke andre forslag, og de blev begge genvalgt som revisorer.
 

Punkt 10: Kommunalvalget den 19. November 2013

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling/opstillingsmøde tirsdag den 21. maj. På denne ekstraordinære generalforsamling skal der ifølge vedtægterne godkendes en kandidatliste, træffes beslutning om opstillingsform samt vælges en kampagnegruppe. Der forventes en første drøftelse af politiske punkter/temaer, som vi går til valg på.

Punkt 11: Eventuelt.

Peter og Anne-Grethe holdt en varm takketale til Ingrid. Gave blev givet og en fin sang sunget efterfulgt at klapsalver.

 

Ingrid Hjarnaa  takkede dirigenten, Ove Nissen, for at have ført os sikkert gennem mødet.

 

Ingrid Hjarnaa                                                                                  Ove Nissen

Formand                                                                                             Dirigent

 


 

Borgerlistens generalforsamling i 2013 er tirsdag den 19. marts kl. 19.30

                                                                                         Hørsholm, den 5. marts 2013

 

Kære medlem af Borgerlisten

Hermed indkaldes til generalforsamling

tirsdag den 19. marts 2013 kl. 19.30

 i kantinen på Hørsholm Rådhus

Der vil i forbindelse med generalforsamlingen blive serveret sandwich og kaffe og te.

Dagsorden

1.     Valg af dirigent.  

2.     Formandens beretning om arbejdet i bestyrelsen i det forløbne år.

3.     Kommunalbestyrelsesmedlemmerne orienterer om arbejdet i kommunalbestyrelsen.

4.     Indkomne forslag

5.     Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab. 

6.     Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser:

Enkeltmedlem: 300 kr. om året

Husstande: 500 kr. om året

Studerende/pensionister og medlemmer bosiddende uden for kommunen: 150 kr. om året.
Husstande (studerende/pensionister og medlemmer bosiddende uden for kommunen): 250 kr. om året.

7.     Valg af formand. 

Ingrid Hjarnaa ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Lone Heyde.

 8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Ifølge vedtægterne består bestyrelsen af en formand og indtil 7 medlemmer. Der kan desuden vælges en suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv, hvad angår næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

Nuværende bestyrelse:

Amela Dzipa Gavrilovic, Hans Grønberg, Lone Heyde, Trice Heyde, Vibeke Hein Olsen, Poul Vedsted Petersen samt Karin Dahl Jørgensen som suppleant.

Amela Dzipa Gavrilovic, Hans Grønberg, Trice Heyde, Vibeke Hein Olsen og Poul Vedsted Petersen er villige til genvalg. Også Karin Dahl Jørgensen er villig til genvalg som suppleant. Bestyrelsen foreslår desuden Ingrid Hjarnaa som medlem.

 9.     Valg af revisorer. 

Bestyrelsen foreslår genvalg Hans Friis Mathiasen og Eva Würtz, som er villige til genvalg.

10.  Kommunalvalget den 19. november 2013. 

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling/opstillingsmøde tirsdag den 21. maj. På denne ekstraordinære generalforsamling skal der ifølge vedtægterne godkendes en kandidatliste, træffes beslutning om opstillingsform samt vælges en kampagnegruppe. Vi forventer en første drøftelse af to-tre politiske punkter/temaer, som vi går til valg på.

11.  Eventuelt.

NB! HUSK, at det er en forudsætning for at stemme på generalforsamlingen, at du har betalt kontingent.

Med venlig hilsen

Ingrid Hjarnaa

Formand 

Hørsholm, den 23. marts 2012

 

 

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. marts 2012 kl. 19.30

 i kantinen på Hørsholm Rådhus

 

Punkt 1: Valg af dirigent.  
Bestyrelsen v. Ingrid Hjarnaa 
foreslog Ove Nissen. Der kom ikke andre forslag, og Ove blev énstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var sket i henhold til vedtægterne, nemlig mindst 14 dage før mødet. Det skete med brev af 3. marts.

 

Punkt 2: Endelig vedtagelse af nye vedtægter

Vedtægterne blev vedtaget første gang på den ekstraordinære generalforsamling den 2. november 2011.

Forsamlingen godkendte énstemmigt de nye vedtægter. Resten af mødet blev gennemført efter disse vedtægter. I overensstemmelse hermed sker valg af bestyrelse efter den nye procedure.

 

  Punkt 3: Bestyrelsen orienterer om arbejdet i bestyrelsen i det forløbne år.

På vegne af bestyrelsen gennemgik Ingrid Hjarnaa de vigtigste begivenheder fra det forløbne år. Ingrid nævnte bl.a. følgende:

  Borgerlistens politiske grundlag, som der siden generalforsamlingen i marts 2011 har været arbejdet intenst med (Peter Antonsen, Hans Grønberg, Lone Heyde).  Der var kommet gode forslag til forbedringer på medlemsmødet den 2. november.

 • Der har i årets løb været afholdt tre medlemsarrangementer: egnsvandringen  den 15. maj, medlemsmøde den 2. november og nytårskuren den 13. januar. Nytårskuren gav et pænt overskud.
 • Spørgsmålet om nye og gerne yngre medlemmer. Bestyrelsen besluttede at afholde to dagligstuemøder, hvilket tidligere har været gjort med held. Det første møde blev afholdt den 7. Februar, hvor der desværre kun kom et enkelt potentielt medlem. Det andet møde holdes den 23. april. Der er foreløbig tilsagn fra to personer.
 • Mød politikerne-møder. Det er under overvejelse at genoptage sådanne møder ca. en gang i kvartalet.
 • Budgetarbejdet for 2012 med overslagsår endte endnu engang med et forlig, som vi var godt tilfredse med. De store besparelser sidste år blev fastholdt, men der blev samtidig afsat meget store beløb til anlægsudgifter, og budgettet balancerede med en kassebeholdning på ca.86 mio. Peter havde inviteret hele bestyrelsen til to diasgennemgange under budgetbehandlingen og endelig fik vi et fyldigt notat om forliget.
 • Bestyrelsen har fastholdt de månedlige møder med vores kommunalpolitikere. Arbejdet i kommunalbestyrelsen er præget af fordragelighed, hvilket ikke mindst skyldes Morten Slotveds indsats. Men fordrageligheden har også sin bagside, idet det kan blive svært at markere sig, når alle er enige.  Selv om Peter og Anne-Grethe markerer sig godt i udvalg og i kommunalbestyrelsen, kan det være svært for Hørsholms borgere at se Borgerlistens fingeraftryk, når det ikke kommer ud i offentligheden. Det er noget, vi skal gøre meget mere ved.

Formanden sluttede med at takke bestyrelsen samt Anne-Grethe og Peter for det store arbejde, som alle har ydet for Borgerlisten gennem det sidste år.

Forsamlingen tog formandens beretning til efterretning.

Punkt 4: Kommunalbestyrelsesmedlemmerne orienterer om arbejdet i kommunalbestyrelsen.

Anne-Grethe Nissen  orienterede om sager fra Sundhedsudvalget og Social- og Seniorudvalget. Der er et godt samarbejde i kommunalbestyrelsen på begge disse områder. Borgerlisten har indflydelse, men det er vanskeligt at markere sig, når alle er enige. I stedet skal Borgerlisten komme med gode ideer og få de andre med.

Sundhedsudvalget

På KL-mødet i Aalborg for nylig blev der talt om den nære sundhedspleje, som skal være bedre og ens i landet. Der bliver brug for en højere grad af specialiseret pleje, hvilket kræver personale, der kan leve op hertil.

 • Louiselund, som indvies den sidste weekend i september 2012, vil samle mange opgaver. Der kommer et kvalitetsmæssigt løft. Der vil blive arrangeret et besøg på Louiselund for Borgerlistens medlemmer på et tidspunkt.
 • Der tales ikke så meget om psykisk sygdom som om andre sygdomme, f.eks. diabetes. Det vellykkede arrangement, som Diabetesforeningen holdt i Trommen med Morten Grunwald, vil være et forbillede, når der arrangeres en aften for psykisk syge og deres pårørende i samarbejde med Psykiatriforeningen.
 • Det er vigtigt at lægge vægt på det forebyggende arbejde (kost, rygning, alkohol, motion). Det kan ske på Louiselund.
 • Der er to klubber af unge, nemlig Klub H med unge fra Stampen og Ådalsparkens fritidscentre og Youth Explorer  primært fra gymnasiet. Klub H har stået for et arrangement i Hørsholm Midtpunkt, hvor der blev lavet mad af kasserede varer fra supermarkederne. Youth Explorer har serveret mad for plejehjemsbeboere samt underholdt dem. Youth Explorer har fået en pris fra KL samt IAA prisen 2011 for årets bedste kampagne (IIA = International Advertising Association).

Social- og  Seniorudvalget.

 • Louiselund, plejehjem. Første etape er færdig til indflytning den 1. maj. Der er 44 på venteliste.
 • Sundhedsteknologi. Vi skal følge med, men være kritiske.

Peter Antonsen  fremhævede, at der trods uenigheder i kommunalbestyrelsens 12-mandsgruppe (syv fra K, to fra BL, en fra R, en fra S og en fra SF) er et godt samarbejde. Samtidig kan al den fordragelighed være passiviserende. Der vil dog i den kommende tid være sager, hvor Borgerlisten er i opposition og hvor vi skal markere os i pressen. Det er f.eks.

 • Lokalplanen for grunden, hvor Lagkagehuset vil bygge. Pænt byggeri, men det er stik imod den plan, som blev vedtaget for blot to år siden.
 • Borgerlisten har været og er imod en Rema 1000 på Usserød Kongevej.
 • Rungsted Havn. Sagen er hos Tilsynet.

Herudover kan følgende fra Peters gennemgang fremhæves:

 • Hørsholm kommunes økonomi er langt bedre i år – i modsætning til for to år siden, hvor det var nødvendigt at gennemføre voldsomme besparelser. Der er nu plads til nye ideer også på driftsdelen.
 • En udligningsreform mellem KL og staten er på vej. Den vil nok ikke gøre det økonomiske råderum for os større.
 • Borgerlisten vil arbejde for, at der kommer mere liv i den sydlige del af Gågaden.
 • Klima og energi er et gennemgående tema for kommunens anlægningsstrategi.
 • Usserød Å. Godt samarbejde med Rudersdal og Fredensborg. Der forventes penge fra EU’s Life-program til forbedring af Usserød Å. Der har været et forbilledligt samarbejde mellem Nordforbrænding, Danmarks Naturfredningsforening og Hørsholm kommune om Usserød Å.
 • Ørbæksvej lukkes op i begge ender, idet politiet har ønsket ensretningen ophævet. Det er et godt projekt for kompenserende trafiksanering. I arbejdet med det har der været et godt samarbejde med politiet.
 • Cykelsti langs Lågegyde i samarbejde med Fredensborg. Der har været alt for mange vanskeligheder, og projektet er blevet dyrere end beregnet.
 • Sjælsmark Kaserne. Et flertal i kommunalbestyrelsen sagde nej til at forlænge tilladelse for uledsagede flygtningebørn ud over 2012. Borgerlisten var blevet nedstemt med sit forslag om forlængelse til udgangen af 2013. Udgangen af 2012 forekommer dog urealistisk, og der vil sikkert blive en forlængelse.  En enig kommunalbestyrelsen har afvist Sjælsmark som opholdssted for afviste asylansøgere (ca. 230 i 2-3 mdr. ad gangen), da kommunen ikke kan planlægge med den ene dispensation efter den anden. Kulturstyrelsen har kig på kasernen som et Koldkrigsmuseum.

  Niels Meyer fandt, at redegørelserne fra formanden og de to kommunalbestyrelsesmedlemmer hang sammen med det politiske manifest. Det blev derfor besluttet, at der under punkt 3 og 4 kun skulle stilles korte, opklarende spørgsmål. En samlet debat  blev henvist til punkt 11 om manifestet.

  Trice Heyde ville vide, hvad der sker, hvis Kulturstyrelsen ønsker at gøre Sjælsmark Kaserne til et museum.

  Ove Nissen svarede, at det kan man gøre, men det vil blive en meget kompliceret sag med flere instanser indblandet: Det Særlige Bygningssyn, Kulturministeriet og Forsvarsministeriet. Det er Forsvarsministeriet, der ejer bygninger og grund. Hørsholm kommune er planmyndighed.

Jerry Ritz oplyste, at Handicaprådet har foreslået, at der kommer en brugerbestyrelse. Anne-Grethe tager spørgsmålet op med Lars Iversen, SF, og Thorkild Gruelund, K.

  Forsamlingen tog Anne-Grethes og Peters redegørelser til efterretning.

  Punkt 5: Indkomne forslag.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet nogen forslag.

  Punkt 6: Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab. 

Kassereren, Eva Würtz , gennemgik regnskabet, som var blevet omdelt. Ved udgangen af 2011 var der et overskud på knapt 20.000 kr. Forsamlingen godkendte regnskabet.

  Punkt 7: Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser:

Enkeltmedlem : 300 kr. om året

Husstande : 500 kr. om året

Studerende/pensionister og medlemmer bosiddende uden for kommunen : 150 kr. om året 
med en tilføjelse om, at

hustande (studerende/pensionister og medlemmer bosiddende uden for kommunen) skal betale 250 kr.

  Forsamlingen godkendte forslaget.

   Punkt 8: Valg af formand. 

Ingrid Hjarnaa var villig til genvalg. Ingrid Hjarnaa blev énstemmigt valgt som formand.

Punkt 9: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Medlemmer af den nuværende bestyrelse er Amela Dzipa Gavrilovic, Lone Heyde, Benedicte Kieler, Poul Vedsted Petersen og Eva Würtz.Amela Dzipa Gavrilovic, Lone Heyde og Poul Vedsted Petersen var villige til genvalg, medens Benedicte Kieler og Eva Würtz ikke ønskede at genopstille. I stedet foreslog bestyrelsen Trice Heyde og Hans Grønberg.

Ifølge de nye vedtægter, jfr. under pkt. 1, kan generalforsamlingen vælge indtil 7 medlemmer samt en suppleant. Papir blev omdelt, som redegjorde for den nye situation. Bestyrelsen foreslog følgende til bestyrelsen, så der bliver i alt 6 medlemmer:

Hans Grønberg, Trice Heyde og Vibeke Hein Olsen. Der kom ikke andre forslag, og de blev énstemmigt valgt. Bestyrelsen består herefter af:

Amela Dzipa Gavrilovic

Hans Grønberg

Lone Heyde

Trice Heyde

Vibeke Hein Olsen

Poul Vedsted Petersen.

Som suppleant foreslog bestyrelsen Karin Dahl Jørgensen, mangeårigt medlem af Borgerlisten. Karin var desværre forhindret i at deltage i generalforsamlingen. Der kom ikke andre forslag, og Karin blev énstemmigt valgt.

  Ingrid takkede varmt de to afgående medlemmer, Benedicte og Eva, for deres store indsats i bestyrelsen. De fik hver to flasker vin.

  Punkt 10: Valg af revisorer. 

Da Trice Heyde var blevet valgt til bestyrelsen, stillede hun ikke op som revisor. Bestyrelsen foreslog genvalg af Hans Friis Mathiasen og nyvalg af Eva Würtz. Der kom ikke andre forslag, og de blev begge valgt som revisorer. 
 

Punkt 11: Borgerlistens politiske grundlag (manifestet)

Der var en god debat om manifestet, som medlemmerne generelt var tilfredse med. Der kom mange gode forslag til ændringer.

Følgende punkter fra debatten kan fremhæves:

 

 • Manifestet er for ”pænt”. Der skal mere skarphed og kant, og forslagene skal konkretiseres. Det er ikke nok f.eks. at sige, at Hørsholm fortsat skal være en cykelby eller det, der står om Trommen og Sjælsmark og Hørsholm som handelsby.
 • De unge skal på banen, bl.a. samarbejde og dialog med Klub H.
 • Borgerlisten skal mene noget om den fremtidige anvendelse af det nedlagte sygehus med tilhørende grund.
 • Borgerlisten skal være mere på banen mht. Trommen og Caroline Mathilde Salen. Det skal være gratis at benytte begge sale. Forbilleder kunne være Lyngby og Rudersdal, hvor det ikke koster noget at benytte f.eks. Mantziusgården i Birkerød.
 • Energi og miljø skal have en mere fremtrædende plads. Der skal arbejdes på at få sammenhæng mellem det nationale og det kommunale. Hørsholm skal opruste og gå i spidsen.
 • Forholdene for fodgængerne skal med. Det skal være oplevelsesrigt og sikkert at færdes i kommunen.
 • Afprøve vores ideer i dialog med borgerne.

 

Der vil blive arbejdet videre med manifestet ud fra de forslag, der fremkom på mødet. Derefter sendes det til pressen. Det vil også blive lagt på hjemmesiden. Dirigenten tilføjede, at manifestet løbende skal revideres – og ledsages af konkrete eksempler til illustration af vores forslag.

Punkt 12: Eventuelt.

Peter Antonsen bad medlemmerne om at sætte kryds i kalenderen søndag den 13. maj, hvor Borgerlisten arrangerer en egnsvandring. Vi skal se på nogle af de bevaringsværdige huse, som indgår i lokalplan 143, som behandles i kommunalbestyrelsen i maj måned.

Ingrid Hjarnaa  takkede dirigenten, Ove Nissen, for at have ført os sikkert gennem mødet.

Ingrid Hjarnaa                                                                  Ove Nissen

Formand                                                            Dirigent