Valget 2013

Borgerlistens valgmøde den 6. oktober 2013

Åbent møde                                                                                                                                                                                  

September 2013 

Mød  Borgerlistens

kandidater og hør vores forslag til et bedre Hørsholm

Det er med sloganet ”Borgerlisten – dit lokale valg”,at Borgerlisten går til kommunalvalget den 19. november med et stærkt hold. Borgerlisten har siden 1974 været repræsenteret i Hørsholm kommunalbestyrelse som det eneste parti med rod i det lokale.

 Af Borgerlistens to nuværende medlemmer af kommunalbestyrelsen, Peter Antonsen, og Anne-Grethe Nissen, genopstiller Peter Antonsen som Borgerlistens spidskandidat. Derudover har vi fem kandidater, som ønsker at være med i arbejdet for at skabe et endnu bedre Hørsholm.

Udgangspunktet for Borgerlistens politik er ”Borgerlisten politiske profil”, se www.borgerlisten.dk - kommunalvalg 2013. Arbejdet med at udforme valgbrochure og andet valgmateriale er i fuld gang. Vi vil gerne præsentere jer for vores tanker og have en uformel snak herom. Vi byder på kaffe og hjemmebag, og i løbet af eftermiddagen vil der blive arrangeret en kort rundvisning af en sagkyndig i Håndværkernes Hus.

 

Søndag den 6. oktober kl. 14-17

Håndværkernes Hus, Møllen,

Ved Møllen 8, Hørsholm

 

Borgerlistens kandidater:

                                                  

         Sonja Abild Andersen                  Peter Antonsen                    Pernille Bing

 

                                                      

          Anders Bjerrum                  Amela Dzipa Gavrilovic        Poul Vedsted Petersen

 

Lone Heyde

Formand for Borgerlisten

 

Politisk profil på Borgerlisten i Hørsholm

28. april 2013

 

Politisk profil på Borgerlisten i Hørsholm

Borgerlisten har sit fokus på Hørsholm og er som lokalt parti ikkebundet af landspolitiske interesser. Mange af de politiske emner kan genfindes hos de eksisterende politiske partier, men ikke samlet hos et enkelt parti som hos Borgerlisten.

Borgerlistens tilstedeværelse i det politiske liv er en forudsætning for, at der bliver ført en humanistisk og ansvarlig politik i kommunalbestyrelsen. Netop fordi vi ikke er bundet af ideologiske landspolitiske hensyn.

Borgerlisten har været en indflydelsesrig faktor i Hørsholms politiske liv igennem 40 år.

Nedenfor er kort beskrevet de ønsker, Borgerlisten har for Hørsholms fremtid.

Miljø og grønne områder

-      De grønne områder i og rundt om byen skal fastholdes

-      Hørsholm skal formindske sit CO2-udslip

-      Der skal investeres i energirenoveringer

-      Der skal arbejdes innovativt med at imødegå virkningerne af klimaændringerne

Byudvikling

-      Hørsholm skal være troværdig i sin planlægning

-      Udviklingen af Hørsholm bymidte skal styrkes

-      Byudvikling skal ske i respekt for historiske værdier

Økonomi

-      Der skal være sammenhæng mellem indtægter og udgifter

-      Hørsholm skal have en robust kassebeholdning, så der kan investeres til glæde for borgerne, og så kommunen ikke er så følsom over for konjunkturudsving

-      Der skal opkræves den nødvendige skat til at opfylde kommunens mål

Hørsholm som familieby

-      Hørsholm skal være en god by for alle aldre og sociale profiler

-      Der skal bygges flere boliger -  både almene og private - for børnefamilier

-      Ungerådet skal indgå aktivt i den politiske proces

-      Frivilligindsatsen skal stimuleres og gives de bedst mulige rammer

Kultur og fritid

-      Området ved Trommen og Apotekertorvet skal udvikles til et kulturelt
samlingspunkt, der kan skabe liv i bymidten

-      Et samråd af politikere og borgere skal give kulturen en væsentlig position i Hørsholm

-      Trommen skal ved nedsættelse af udlejningsprisen gøre det muligt i højere grad at afholde åbne kulturelle arrangementer

-      Kommunen skal støtte bestræbelserne på at etablere og drive en biograf

-      Der skal fortsat investeres i udvikling af idrætsparken

-      Hørsholm skal have en aktiv turistpolitik

Sundhed

-      Der skal være fokus på forebyggelse på sundhedsområdet

-      Hørsholm skal være handicapvenlig

-      Tidlig indsats for unge skal prioriteres højt

-      Der skal tænkes utraditionelt for at støtte de mennesker, der har behov for det, bedst muligt

Byrummet/Trafik

-      Hørsholm skal have sikker trafik med fokus på svage trafikanter

-      Vedligeholdelse af offentlige veje og bygninger skal ske i en samlet prioritering

-      Byinventar skal have et sammenhængende præg og være af høj kvalitet

-      Hørsholm fortjener en arkitekturpolitik

-      Hørsholm skal satse på offentlig transport og anvendelse af energivenlige biler

Erhverv

-      Hørsholm skal forsøge at tiltrække uddannelsesinstitutioner

-      Hørsholm skal føre en aktiv beskæftigelsespolitik

Hørsholm skal støtte erhvervsudviklingen, herunder detailhandlen.

 

 

Hørsholm, den 22. maj 2013

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 19.30

 i kantinen på Hørsholm Rådhus

Punkt 1.       Valg af dirigent 
Formanden, Lone Heyde,  bød velkommen til dette 10. opstillingsmøde i Borgerlistens historie. Hun foreslog Claus Elmquist-Clausen som dirigent. Der var ikke andre forslag, og Claus blev enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen og dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne, og at forsamlingen var beslutningsdygtig.

Punkt 2.       Opstillingsform (listeopstilling eller sideordnet opstilling)

Formanden meddelte, at bestyrelsen som ved tidligere valg anbefalede listeopstilling.

Peter Skat Nielsen foreslog, at man i lighed med de fleste andre partier brugte sideordnet opstilling, men således at forsamlingen foretog en prioriteret opstilling af kandidaterne på listen.

Dirigenten satte de to forslag til afstemning. 15 stemte for listeopstilling, 3 for sideordnet opstilling og 2 undlod at stemme. Dirigenten erklærede herefter forslaget om listeopstilling som vedtaget.

Punkt 3.       Valg af kampagnegruppe

Formanden meddelte, at bestyrelsen foreslog Peter Antonsen, Lone Heyde og Vibeke Hein Olsen. Kampagnegruppen måtte så i lighed med tidligere valgkampagner inddrage den nødvendige ekspertise og praktiske hjælp ved nedsættelse af arbejdsgrupper.

Dirigenten erklærede bestyrelsens forslag til kampagnegruppe vedtaget. 

Punkt 4.       Godkendelse af kandidatliste
Formanden uddelte bestyrelsens forslag til kandidatliste, der var som følger: 

  • Peter Antonsen
  • Amela Dzipa Gavrilovic
  • Poul Vedsted Petersen
  • Trice Heyde
  • Sonja Abild Andersen
  • Anders Bjerrum
  • Pernille Christina Bing

Efter en præsentationsrunde af de fem af de syv kandidater, der var til stede, blev listen vedtaget med akklamation.

Formanden oplyste herefter, at bestyrelsen foreslog, at den fik bemyndigelse til at sætte yderligere kandidater nederst på listen, hvis der skulle dukke egnede emner op, inden listen skulle afleveres på Rådhuset til oktober. Der var en vis tøven over for at give bestyrelsen en sådan bemyndigelse, og flere pegede på, at man tidligere havde klaret et sådant spørgsmål ved at afholde endnu en ekstraordinær generalforsamling.

Dirigenten konkluderede, at såfremt bestyrelsen, inden kandidatlisten skulle afleveres, fandt kandidater, som den ønskede på listen, så ville der skulle afholdes en ekstraordinær generalforsamling. 

Punkt 5.      Indledende drøftelser af de vigtigste valgtemaer

Formanden henviste til den med indkaldelsen udsendte opdatering af Borgerlistens politiske profil. Den ville som ved foregående valg blive suppleret med emneark med mere konkrete forslag. En aktivitetsliste for perioden op til valget var under udarbejdelse og ville snart blive udsendt.

Niels Meyer uddelte et udkast til et læserbrev til Frederiksborg Amtsavis. Det drejede sig om et svar til Christian Barnholdt, opstillet for de konservative. Emnet var økonomisk vækst. Flere af disse overvejelser kunne måske indgå i den politiske profil og medvirke til at give den lidt mere ”kant”.

Leif Christensen savnede noget om, at Borgerlisten stod for et konstruktivt samarbejde i kommunalbestyrelsen.

Peter Skat Nielsen ville gerne have mere om kultur og byudvikling. Borgerlisten burde stå for en aktiv politik omkring de grønne områder. Klare, konkrete forslag kunne give mange stemmer.

Leo Toft foreslog, at nogle af punkterne fra Peters og Anne-Grethes nylige læserbrev indgik i profilen.

Peter Antonsen bad om, at ideer og synspunkter blev sendt på mail til kampagnegruppen.

Anne-Grethe Nissen gjorde opmærksom på, at et væsentligt papir i valgkampen ville blive Borgerlistens 40-års jubilæumsskrift, hvor der ville blive lejlighed til at gøre opmærksom på, hvad listen havde fået udrettet gennem årene. Det ville foreligge til oktober, hvor der også ville blive afholdt en jubilæumsreception. 

Punkt 6.       Eventuelt

Peter Skat Nielsen og Niels Meyer pegede på, at det ville være en god ide at være tidligt ude med drøftelser om valgforbund. Hans Grønberg advarede mod, at man gik for tidligt ind i sådanne drøftelser.

Peter Antonsen så gerne, at man gik i valgforbund med den nuværende konstitueringsgruppe for at undgå stemmespild. 

Der var ikke andre bemærkninger, så dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden.

Lone Heyde                                                                  Claus Elmquist-Clausen

Formand                                                                       Dirigent